02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt.xml

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt.xml — Extensible Markup Language (XML), 173 kB (177986 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="2420">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2423">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>afstand mellem to angivne [[aldre||alder]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2775">
				<value>aldersinterval</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2481">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2484">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[udviklingsforstyrrelse]], hvor normale mønstre for sprogerhvervelse er påvirkede fra de tidligste udviklingstrin</gendef>
			<comment>Som eksempel på udviklingsforstyrrelser af tale og sprog kan nævnes specifik sprogartikulationsforstyrrelse (dysartri), sprogudtryksforstyrrelse (ekspressiv dysfasi) og sprogopfattelsesforstyrrelse (impressiv dysfasi).</comment>

			<term id="2871">
				<value>udviklingsforstyrrelse af tale og sprog</value>
				<termref>
					<ref>PUB: WHO ICD-10</ref>
					<refloc>F80</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2375">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2378">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe af personer]], der er forbundne med hinanden gennem slægtskab, ægteskab, registreret partnerskab, adoption eller samliv</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2721">
				<value>familie</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2376">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2379">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er i [[aldersgruppen||aldersgruppe]] 0 år til 14 år</gendef>
			<comment>I denne sammenhæng er &apos;barn&apos; klart afgrænset fra &apos;ung&apos;. I andre sammenhænge bruges betegnelsen &apos;børn&apos; om aldersgruppen 0-18 år, hvilket her svarer til fællesmængden af &apos;barn&apos; og &apos;ung&apos;.</comment>

			<term id="2722">
				<value>barn</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2483">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2486">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[udviklingsforstyrrelse]], der er karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i udviklingen af motorisk koordination</gendef>
			<gendefref>PUB: WHO ICD-10</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 162 (F82)</gendefrefloc>
			<comment>Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder kan nævnes fumler-tumlersyndromet, udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse og udviklingsmæssig dyspraksi.</comment>

			<term id="2877">
				<value>udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder</value>
				<termref>
					<ref>PERS</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="2874">
				<value>udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder</value>
				<termref>
					<ref>PUB: WHO ICD-10</ref>
					<refloc>F82</refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="2880">
				<value>sansemotorisk forstyrrelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2477">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2480">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sindslidelse]], der er kendetegnet ved, at en [[person]] gennem længere tid befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og psykisk beredskab</gendef>
			<comment>Begrebet dækker et bredt spektrum af belastende tilstande gående fra konstant anspændthed, magtesløshed, uoverskuelighed eller vanskelighed ved at fortsætte i den forhåndenværende situation, eller nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål, til posttraumatisk belastningsreaktion på baggrund af traumatiske begivenheder af exceptionelt truende eller katastrofal natur.</comment>

			<term id="2857">
				<value>stressbelastning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1506">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1507">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der flygter til et andet land på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse</gendef>
			<comment>Årsag til forfølgelse kan fx være race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til særlig social gruppe eller politisk anskuelse.</comment>

			<term id="1704">
				<value>flygtning</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB) (Sundhedsstyrelsen)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2475">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2478">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsnedsættelse]], der er sjældent forekommende</gendef>
			<comment>For at en funktionsnedsættelse kan karakteriseres som sjælden, må den have en forekomst på mindre end ca. 1.000 diagnosticerede tilfælde i Danmark. &#13;Begrebet rummer syndromer, der medfører udtalt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og som typisk er medfødte og arvelige.</comment>

			<term id="2855">
				<value>sjældent forekommende funktionsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2479">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2482">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der har været udsendt til en krigszone eller et uroplaget område</gendef>
			<gendefref>WEB: krigsveteran.dk</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter personer, der har været udsendt, uanset af hvilken organisation og til hvilket formål. Krigsveteraner omfatter fx soldater, læger, sygeplejersker, diplomater, nødhjælpsarbejdere, journalister m.fl.</comment>

			<term id="2866">
				<value>krigsveteran</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1622">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1624">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>periode, som noget har eksisteret</gendef>
			<comment>For en person er der tale om perioden fra fødslen til et givet tidspunkt.</comment>

			<term id="1839">
				<value>alder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1804">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1807">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en [[prostitutionsydelse]] mod [[betaling||betaling for prostitutionsydelse]]</gendef>
			<comment>Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens område er prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution udgør et problem for den enkelte må afgøres på individniveau.&#13;Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser, der sælges af unge under 18 år, eller det fænomen, at personer tvinges af andre til at sælge seksuelle ydelser.</comment>

			<term id="2040">
				<value>prostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1652">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1655">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], der er kendetegnet ved et brugsmønster af [[rusmiddel]] eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade</gendef>
			<comment>Det er væsentligt at fremføre, at skaden ved misbrug ofte er en kombination af fysisk, psykisk og social skade. Misbrug er kendetegnet ved, at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysisk og/eller psykisk afhængighed. &#13;&#13;Rusmidler omfatter opioider, benzodiazepiner, centralstimulantia, hallucinogener, cannabis og alkohol. (Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen, men er ikke medtaget i denne sammenhæng).&#13;&#13;En fysisk afhængighed er ikke det samme som et misbrug. Man kan godt være afhængig af et middel uden at være misbruger, fx kan en person være afhængig af livsvigtig medicin uden dermed at have et misbrug.&#13;&#13;Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.</comment>

			<term id="1878">
				<value>misbrug</value>
				<termref>
					<ref>PUB: DSM-IV</ref>
					<refloc>s. 198 (Substance Abuse)</refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="2701">
				<value>skadeligt brug</value>
				<termref>
					<ref>PUB: WHO ICD-10</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2369">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2372">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe af personer]], der har et kulturelt fællesskab, som adskiller sig i forhold til det omkringliggende samfund</gendef>
			<gendefref>WEB: denstoredanske.dk (Den Store Danske Encyklopædi)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Etnisk minoritet anvendes oftest om indvandrede grupper, men kan også omfatte grupper, der påberåber sig landområder. En etnisk minoritet kan ikke defineres objektivt alene vha. sprog, race eller religion, men kun som en befolkning, hvis mindretalsstatus ofte er begrundet i både deres sociale, kulturelle og ofte sproglige identitet.</comment>

			<term id="2714">
				<value>etnisk minoritet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1978">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1981">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsnedsættelse]] i de mentale funktioner</gendef>
			<comment>Psykisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens &apos;nedsat psykisk funktionsevne&apos; og udgør sammen med nedsat fysisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven).</comment>

			<term id="2250">
				<value>psykisk funktionsnedsættelse</value>
			</term>

			<term id="2692">
				<value>mental funktionsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1979">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1982">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fysisk funktionsnedsættelse]], der skyldes en begrænsning i en [[persons||person]] evne til at se</gendef>
			<comment>Evnen til at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet.&#13;Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.</comment>

			<term id="2252">
				<value>synsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1980">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1983">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fysisk funktionsnedsættelse]], der skyldes en begrænsning i en [[persons||person]] opfattelse af lyd</gendef>
			<comment>Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.</comment>

			<term id="2253">
				<value>hørenedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1981">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1984">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fysisk funktionsnedsættelse]], der skyldes en begrænsning i en [[persons||person]] mulighed for at bevæge sig</gendef>
			<comment>Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.</comment>

			<term id="2254">
				<value>mobilitetsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1982">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1985">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[psykisk funktionsnedsættelse]], der er kendetegnet ved forstyrrelser i overordnede mentale funktioner</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2255">
				<value>intellektuel/kognitiv forstyrrelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1983">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1986">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[psykisk funktionsnedsættelse]], der er kendetegnet ved forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2256">
				<value>sindslidelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1984">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1987">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sindslidelse]], der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt at identificere en umiddelbar årsag</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2257">
				<value>angst</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1985">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1988">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sindslidelse]], der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og handlingslammelse</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2258">
				<value>depression</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1986">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1989">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sindslidelse]], der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer</gendef>
			<comment>Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande.</comment>

			<term id="2259">
				<value>forandret virkelighedsopfattelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1987">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1990">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sindslidelse]], der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker</gendef>
			<comment>Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser.</comment>

			<term id="2260">
				<value>personlighedsforstyrrelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1988">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1991">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intellektuel/kognitiv forstyrrelse]], der er kendetegnet ved en forsinket eller manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering</gendef>
			<gendefref>WEB: sind.dk</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Der kan skelnes mellem fire grader af mental retardering: lettere grad (lettere evnesvag, debil); middel grad (moderat evnesvag, imbecil); sværere grad (svært evnesvag, imbecil) og sværeste grad (dyb åndssvaghed, idioti).&#13;&#13;Begrebet omfatter også Down&apos;s syndrom</comment>

			<term id="2261">
				<value>udviklingshæmning</value>
			</term>

			<term id="2700">
				<value>mental retardering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1989">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1992">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intellektuel/kognitiv forstyrrelse]], der er kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen</gendef>
			<comment>Som eksempel på demens kan nævnes Alzheimers sygdom og vaskulær demens.</comment>

			<term id="2262">
				<value>demens</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1990">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1993">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intellektuel/kognitiv forstyrrelse]], der er kendetegnet ved en dysfunktion eller nedsat funktion i hjernen</gendef>
			<comment>Udviklingsforstyrrelse er medfødt, enten som følge af arvelige forhold eller forhold under graviditeten eller fødslen.</comment>

			<term id="2263">
				<value>udviklingsforstyrrelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1991">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1994">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[udviklingsforstyrrelse]], der er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer</gendef>
			<comment>Begrebet omfatter fx ADHD og ADD.</comment>

			<term id="2264">
				<value>opmærksomhedsforstyrrelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1992">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1995">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsevnenedsættelse]], der skyldes en begrænsning i en persons [[deltagelse]]</gendef>
			<comment>Omfanget af deltagelsesbegrænsning vurderes i forhold til den måde eller den udstrækning, man kan forvente, at en tilsvarende person inden for samme kultur og uden den pågældende funktionsevnenedsættelse kan involvere sig i dagliglivet.</comment>

			<term id="2266">
				<value>deltagelsesbegrænsning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1993">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1996">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], som er kendetegnet ved, at en [[person]] er, eller er i fare for at blive, marginaliseret</gendef>
			<comment>Ligesom det gør sig gældende for funktionsevnenedsættelse er også karakteren og rækkevidden af et socialt problem relativ til både personen selv og det omkringliggende samfund (dvs. personlige og omgivelsesmæssige faktorer).&#13;Socialt problem udgør sammen med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven).</comment>

			<term id="2405">
				<value>socialt problem</value>
			</term>

			<term id="2406">
				<value>socialt fokusområde</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1994">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1997">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer er genstand for en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Definitionen er tillempet efter NBS: &apos;gruppe af individer, der er genstand for en indsats&apos;.</comment>

			<term id="2268">
				<value>målgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1995">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1998">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], der er strafbar</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2269">
				<value>kriminalitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1996">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1999">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kriminalitet]], der påfører eller risikerer at påføre en [[person]] fysisk eller psykisk skade</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2270">
				<value>personfarlig kriminalitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1997">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2000">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kriminalitet]], der ikke påfører eller risikerer at påføre en [[person]] fysisk eller psykisk skade</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2271">
				<value>ikke-personfarlig kriminalitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1998">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2001">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], hvor en [[person]] ikke har en bolig</gendef>
			<comment>Begrebet dækker både husvilde, dvs. personer, der ikke har en bolig, og funktionelt hjemløse, dvs. personer, der har en bolig, men af den ene eller anden grund ikke kan opholde sig i den.</comment>

			<term id="2272">
				<value>hjemløshed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2000">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2003">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrug]], hvor [[rusmidlet||rusmiddel]] er alkohol</gendef>
			<comment>Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.</comment>

			<term id="2274">
				<value>alkoholmisbrug</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2001">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2004">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrug]], hvor [[rusmidlet||rusmiddel]] ikke er alkohol</gendef>
			<comment>Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.</comment>

			<term id="2275">
				<value>stofmisbrug</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2003">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2006">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2277">
				<value>udadreagerende adfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2004">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2007">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], hvor en [[person]] er præget af en lukket og indadrettet opførsel</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2278">
				<value>indadreagerende adfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2068">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2071">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], hvor en [[person]] eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part</gendef>
			<comment>Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug, idet der er tale om en uretmæssig brug af en ikke-ligeværdig relation. Den ene persons stærkere position kan fx bero på alder, fysik, organisatoriske forhold, tradition m.v. Ligeledes begrænser krænkelsen af en person eller dennes rettigheder sig ikke til lovbrud, men kan fx også være latterliggørelse, manglende honorering af aftaler, tilbageholdelse af midler mv.</comment>

			<term id="2351">
				<value>overgreb</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2006">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2009">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[overgreb]], hvor en [[person]] krænkes med fysisk eller psykisk vold</gendef>
			<comment>For børn og unge omfatter voldeligt overgreb også at være vidne til fysisk eller psykisk vold i de nære relationer.&#13;&#13;For at brugen af fysisk eller psykisk magt kan betegnes som vold, skal der være tale om en bevidst intention om at såre eller beskadige.</comment>

			<term id="2280">
				<value>voldeligt overgreb</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2007">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2010">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[overgreb]], hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2281">
				<value>seksuelt overgreb</value>
			</term>

			<term id="2403">
				<value>seksuelt misbrug</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2008">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2011">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], hvor en [[person]] udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle handlinger eller [[seksuelt overgreb]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2282">
				<value>seksuelt krænkende adfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2009">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2012">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sindslidelse]], der er kendetegnet ved, at en [[person]] i en tidlig alder har oplevet [[omsorgssvigt]] og nu har svært ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2283">
				<value>tilknytningsforstyrrelse</value>
				<termref>
					<ref>PUB: WHO ICD-10</ref>
					<refloc>F94.1 - Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen</refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="2352">
				<value>tidligt skadet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2015">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="2018">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[individ]], der er et menneske</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2290">
				<value>person</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2021">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2024">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sindslidelse]], der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster</gendef>
			<comment>Som eksempel på spiseforstyrrelser kan nævnes anoreksi, bulimi og tvangsspisning.</comment>

			<term id="2297">
				<value>spiseforstyrrelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2022">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2025">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], hvor en [[person]] intentionelt kan påføre eller påfører sig selv fysisk eller psykisk skade</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2298">
				<value>selvskadende adfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2023">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2026">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intellektuel/kognitiv forstyrrelse]], der er kendetegnet ved misdannet eller ødelagt hjernevæv</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2299">
				<value>hjerneskade</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2024">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2027">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>nedsættelse i [[funktionsevne]], der vedrører [[kroppens funktion]], [[kroppens anatomi]], [[aktivitet]] eller [[deltagelse]]</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc>211</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker over de negative aspekter af samspillet mellem en person (med en given helbredstilstand og et givet niveau af aktivitet og deltagelse) og personens kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer).&#13;Eftersom funktionsevnen er relativ til de personlige og omgivelsesmæssige faktorer, gælder det tilsvarende også for funktionsevnenedsættelsen. En tilstand eller mangel som en person eller omgivelserne ikke opfatter som en begrænsning, er ikke en funktionsevnenedsættelse.</comment>

			<term id="2300">
				<value>funktionsevnenedsættelse</value>
			</term>

			<term id="2691">
				<value>nedsat funktionsevne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2027">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2030">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer har en [[alder]], som falder inden for et [[aldersinterval]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2303">
				<value>aldersgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2028">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2031">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsevnenedsættelse]], der vedrører [[kroppens anatomi]] eller [[kroppens funktion]], herunder også mentale funktioner</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc>211</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2304">
				<value>funktionsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2029">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2032">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsnedsættelse]] i [[kroppens anatomi]] eller [[kroppens funktioner||kroppens funktion]], eksklusiv de mentale funktioner</gendef>
			<comment>Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens &apos;nedsat fysisk funktionsevne&apos; og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven).&#13;&#13;&#13;SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Om barnet/den unge har fysiske funktionsnedsættelser, der kan udgøre en barriere for barnet/den unge, fx synsnedsættelse, hørenedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller kommunikationsnedsættelse.</comment>

			<term id="2306">
				<value>fysisk funktionsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2031">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2034">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>en [[persons||person]] udførelse af en opgave eller handling</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc>211</gendefrefloc>
			<comment>Aktivitet repræsenterer funktionsevne på individniveau.</comment>

			<term id="2309">
				<value>aktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2032">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2035">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>en [[persons||person]] involvering i dagliglivet</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc>211</gendefrefloc>
			<comment>Deltagelse repræsenterer funktionsevne på samfundsniveau.</comment>

			<term id="2310">
				<value>deltagelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2033">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2036">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>system, hvis entiteter har fælles egenskaber</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2311">
				<value>gruppe</value>
				<termref>
					<ref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2034">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2037">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>overordnet begreb for [[kroppens funktion]], [[kroppens anatomi]], [[aktivitet]] og [[deltagelse]]</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker bredt over aspekter af samspillet mellem en person og personens kontekstuelle faktorer. Begrebet spænder således både over personens helbredstilstand (dvs. kroppens anatomi og funktioner), personens handlingsmæssige og sociale muligheder (dvs. aktivitet og deltagelse) samt personens kontekstuelle faktorer (dvs. omgivelsesfaktorer og personlige faktorer).&#13;&#13;Det er afgørende at bemærke, at funktionsevne ikke er en objektiv tilstand, men derimod er relativ til både de personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Til de omgivelsesmæssige faktorer hører eksempelvis: den fysiske og menneskeskabte omverden, andre mennesker i forskellige sammenhænge og roller, holdninger og værdier, sociale systemer, politiske forhold samt regler og love. Til de personlige faktorer hører eksempelvis alder, køn, status, erfaring, holdninger, forventninger og værdier.&#13;&#13;Til kroppens funktioner hører også de mentale funktioner.</comment>

			<term id="2312">
				<value>funktionsevne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2035">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2038">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer består af [[personer||person]]</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2313">
				<value>gruppe af personer</value>
			</term>

			<term id="2314">
				<value>gruppe af individer</value>
				<termref>
					<ref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2049">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2052">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[hjerneskade]], der er kommet til efter fødslen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2328">
				<value>erhvervet hjerneskade</value>
			</term>

			<term id="2329">
				<value>senhjerneskade</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2050">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2053">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[hjerneskade]], der er opstået før eller under fødslen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2330">
				<value>medfødt hjerneskade</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2051">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2054">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrug]], hvor [[rusmidlet||rusmiddel]] er et afhængighedsskabende lægemiddel, som ikke er ordineret</gendef>
			<comment>Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af &apos;misbrug af andre rusmidler&apos;. &#13;&#13;Medicinmisbrug omfatter misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler tilhørende lægemidler af grupperne opioider, benzodiazepiner og centralstimulantia.</comment>

			<term id="2793">
				<value>misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel</value>
			</term>

			<term id="2331">
				<value>medicinmisbrug</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2052">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2055">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fysisk funktionsnedsættelse]], der skyldes en begrænsning i en [[persons||person]] evne til at frembringe meddelelser</gendef>
			<comment>Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.&#13;Kommunikationsnedsættelse omfatter ikke manglende evne til at forstå meddelelser, der ofte vil være del af en psykisk funktionsnedsættelse.</comment>

			<term id="2332">
				<value>kommunikationsnedsættelse</value>
			</term>

			<term id="2333">
				<value>kommunikationsproblem</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2053">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2056">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[udviklingsforstyrrelse]], der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2334">
				<value>autismespektrum</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2054">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2057">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], hvor en [[person]] føler sig afsondret fra omverdenen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2335">
				<value>social isolation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2059">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2062">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>de fysiologiske funktioner i kroppens systemer, inklusiv mentale funktioner</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc>211</gendefrefloc>
			<comment>&quot;Krop&quot; refererer til hele den menneskelige organisme og omfatter således også hjernen. Derfor er mentale (eller psykologiske) funktioner henregnet til kropsfunktionerne.</comment>

			<term id="2340">
				<value>kroppens funktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2060">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2063">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>kroppens forskellige dele som organer, lemmer og enkeltdele af disse</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc>211</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2341">
				<value>kroppens anatomi</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2065">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2068">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], hvor en [[person]] har utilstrækkelige økonomiske ressourcer til at dække basale, dagligdags behov og fornødenheder</gendef>
			<comment>Begrebet er her alene defineret som et økonomisk spørgsmål i forhold til livets basale behov og fornødenheder. Der tages ikke stilling til spørgsmålet om en fattigdomsgrænse.</comment>

			<term id="2402">
				<value>manglende økonomiske ressourcer</value>
			</term>

			<term id="2346">
				<value>underbemidlet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2066">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2069">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], hvor en [[person]], der er afhængig af andre personer, ikke får den omsorg og hjælp, som denne har brug for</gendef>
			<comment>Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation eller der kan skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte skade.</comment>

			<term id="2347">
				<value>omsorgssvigt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2110">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2113">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsevnenedsættelse]], der skyldes en begrænsning i en persons [[aktivitet]]</gendef>
			<comment>Omfanget af aktivitetsbegrænsning vurderes i forhold til den måde eller den udstrækning, man kan forvente, at en tilsvarende person inden for samme kultur og uden den pågældende funktionsevnenedsættelse kan udføre lignende aktiviteter.</comment>

			<term id="2404">
				<value>aktivitetsbegrænsning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2365">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2368">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er af hunkøn</gendef>
			<comment>Det er det køn, man er registreret som ved fødslen, der er definerende.</comment>

			<term id="2708">
				<value>kvinde</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2364">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2367">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forælder]], der er et barns biologiske ophav</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2707">
				<value>biologisk forælder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2363">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2366">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forælder]], der er relateret til et barn gennem parforhold med en af barnets [[biologiske forældre||biologisk forælder]] eller [[adoptivforældre||adoptivforælder]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2706">
				<value>stedforælder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2362">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2365">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forælder]], der har adopteret barn</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2705">
				<value>adoptivforælder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2482">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2485">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[udviklingsforstyrrelse]], hvor normale mønstre for udviklingen af intellektuelle skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin</gendef>
			<comment>Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder kan nævnes specifik læseforstyrrelse (dysleksi), specifik staveforstyrrelse og specifik regnevanskelighed (dyskalkuli).</comment>

			<term id="2872">
				<value>udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder</value>
				<termref>
					<ref>PUB: WHO ICD-10</ref>
					<refloc>F81</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2462">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2465">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fysisk funktionsnedsættelse]], der består af en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad</gendef>
			<gendefref>WEB: fddb.dk (Foreningen af Danske Døvblinde</gendefref>
			<gendefrefloc>Ny nordisk definition fra 2006</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2835">
				<value>døvblindhed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2463">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2466">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[døvblindhed]], der er opstået før eller under fødslen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2836">
				<value>medfødt døvblindhed</value>
				<termref>
					<ref>WEB: fddb.dk (Foreningen af Danske Døvblinde</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="2899">
				<value>døvblindfødt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2464">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2467">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[døvblindhed]], der er kommet til efter fødslen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2837">
				<value>erhvervet døvblindhed</value>
				<termref>
					<ref>WEB: fddb.dk (Foreningen af Danske Døvblinde</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="2900">
				<value>døvblindbleven</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2372">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2375">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[familie]], der har barn</gendef>
			<gendefref>ORD: Den Danske Ordbog (DDO)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2717">
				<value>børnefamilie</value>
				<termref>
					<ref>DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="3248">
				<value>familie med barn</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2371">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2374">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er af hankøn</gendef>
			<comment>Det er det køn, man er registreret som ved fødslen, der er definerende.</comment>

			<term id="2716">
				<value>mand</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2370">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2373">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe af personer]], der består af to [[personer||person]], der lever som kærester, samlevende, ægtefolk eller registrerede partnere</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2715">
				<value>par</value>
				<termref>
					<ref>DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2155">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2158">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], hvor en [[person]] har tanker om at tage sit eget liv eller har forsøgt at begå [[selvmord]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2458">
				<value>selvmordstanker eller -forsøg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2368">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2371">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forælder]], der venter barn</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2712">
				<value>kommende forælder</value>
			</term>

			<term id="2713">
				<value>vordende forælder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2367">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2370">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kvinde]], der er gravid</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2711">
				<value>gravid kvinde</value>
				<termref>
					<ref>DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2377">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2380">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er i [[aldersgruppen||aldersgruppe]] 15 år til 17 år</gendef>
			<comment>I denne sammenhæng er &apos;ung&apos; klart afgrænset fra &apos;barn&apos;. I andre sammenhænge bruges betegnelsen &apos;børn&apos; om aldergruppen 0-18 år, hvilket her svarer til fællesmængden af &apos;barn&apos; og &apos;ung&apos;.</comment>

			<term id="2723">
				<value>ung</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2359">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2362">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der har barn</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2702">
				<value>forælder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2467">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2470">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsnedsættelse]], der er både mental og kropslig og kendetegnet ved et manglende talesprog</gendef>
			<comment>Multipel funktionsnedsættelse er mere end blot en flerhed af problemstillinger. &#13;Det er kendetegnende for personer med multiple funktionsnedsættelser, at de ikke har et talesprog, og at de lever med mobilitetsnedsættelse og eventuelt syns- og hørenedsættelse og øvrige sansefunktionsnedsættelser i forskellige kombinationer samt en dårlig helbredstilstand, der bl.a. kommer til udtryk i store spise- og trivselsvanskeligheder, kropsspændinger, kramper og smerter.&#13;Gruppen har store medfødte eller tidligt erhvervede neurologiske og kortikale skader og har mellem 2 og 10 diagnoser, med et gennemsnit på 5. De hyppigste diagnoser er cerebral parese og muskelsygdom, mental retardering, synshandicap, medfødte misdannelser og epilepsi.</comment>

			<term id="2840">
				<value>multipel funktionsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2360">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2363">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er i [[aldersgruppen||aldersgruppe]] 18 år og opefter</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2703">
				<value>voksen</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2404">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2407">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[stofmisbrug]], der ikke er omfattet af de øvrige typer af [[stofmisbrug]]</gendef>
			<comment>Omfatter bl.a. beroligende medicin, hallucinogener (LSD, svampe, mm.) Khat, Ketamin og inhalater.&#13;&#13;Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af &apos;misbrug af andre rusmidler&apos;. Medicinmisbrug omfatter misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler tilhørende lægemidler af grupperne opioider, benzodiazepiner og centralstimulantia</comment>

			<term id="2757">
				<value>misbrug af andre rusmidler</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2403">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2406">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[stofmisbrug]], hvor der bruges [[rusmiddel]] fra centralstimulantiagruppen</gendef>
			<comment>Omfatter bl.a. stofferne amfetamin/metamfetamin, kokain, ecstasy og diverse designerstoffer samt centralstimulerende lægemidler, fx Ritalin.</comment>

			<term id="2756">
				<value>misbrug af centralstimulerende rusmidler</value>
			</term>

			<term id="2765">
				<value>misbrug af centralstimulerende stoffer</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2402">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2405">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[stofmisbrug]], hvor der bruges [[rusmiddel]] fra cannabinolgruppen</gendef>
			<comment>Omfatter bl.a. hash, marihuana, skunk, pot og hasholie.</comment>

			<term id="2755">
				<value>misbrug af cannabis</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2401">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2404">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[stofmisbrug]], hvor der bruges [[rusmiddel]] fra opioidgruppen</gendef>
			<comment>Omfatter bl.a. opium, heroin, morfin, metadon, kodein og buprenorphin.</comment>

			<term id="2754">
				<value>misbrug af opioider</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2418">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2421">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forælder, der lever alene med barn</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2773">
				<value>enlig forælder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: ICF">
		<created>2006-04-24 09:37:42</created>
		<modified>2010-01-25 11:26:46</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand</title>
		<serial></serial>
		<author>Sundhedsstyrelsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Verdenssundhedsorganisationen</organisation>
		<isbn>87-628-0505-3</isbn>
		<edition>1.</edition>
		<year>2003</year>
		<publisher>Munksgaard</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: WHO ICD-10">
		<created>2009-09-23 11:41:31</created>
		<modified>2009-09-23 11:41:31</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>WHO</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition>1. udgave, 13. rev.</edition>
		<year>2007</year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.who.int/classifications/icd/en/]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="ORD: Den Danske Ordbog (DDO)">
		<created>2007-06-11 13:46:13</created>
		<modified>2009-07-23 11:00:29</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Den Danske Ordbog</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>Det Danske Sprog- og Litteraturselskab</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2003</year>
		<publisher>Gyldendal</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)">
		<created>2007-11-22 10:15:40</created>
		<modified>2009-07-23 11:22:27</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>NBS - Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor>Sundhedsstyrelsen</editor>
		<organisation>Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (NBS)</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Terminologi/NBS.aspx]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation">
		<created>2008-01-25 09:58:46</created>
		<modified>2008-01-25 09:58:46</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)">
		<created>2008-01-28 11:30:17</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:19</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/wm142741]]</url>
		<urldate>2008-01-28</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)">
		<created>2009-02-05 08:09:45</created>
		<modified>2009-07-23 13:58:26</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>DanRis-Døgn</title>
		<serial></serial>
		<author>Databasen</author>
		<editor>Carl Verner Skou</editor>
		<organisation>Center for Rusmiddelforskning</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2009</year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.danris.dk]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB) (Sundhedsstyrelsen)">
		<created>2009-02-11 08:21:33</created>
		<modified>2009-07-23 14:00:58</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>Sundhedsstyrelsen</organisation>
		<isbn>87-7676-362-5</isbn>
		<edition>2. udgave</edition>
		<year>2006</year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.sst.dk]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: denstoredanske.dk (Den Store Danske Encyklopædi)">
		<created>2009-05-19 13:08:36</created>
		<modified>2009-07-23 11:10:57</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.denstoredanske.dk/]]</url>
		<urldate>2009-05-19</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: DSM-IV">
		<created>2010-05-21 11:07:25</created>
		<modified>2010-05-21 11:07:25</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Diagnostic and statistical manual of mental disorders</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>American Psychiatric Association</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition>4. udgave</edition>
		<year>2000</year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: sind.dk">
		<created>2010-05-25 14:25:13</created>
		<modified>2010-05-25 14:26:50</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>www.sind.dk</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: fddb.dk (Foreningen af Danske Døvblinde">
		<created>2010-07-07 11:29:04</created>
		<modified>2010-07-07 11:29:04</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>www. fddb.dk</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: krigsveteran.dk">
		<created>2010-08-20 12:07:22</created>
		<modified>2010-08-20 12:07:22</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>www.krigsveteran.dk</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PERS">
		<created>2010-09-07 09:19:27</created>
		<modified>2010-09-07 09:23:09</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>1</type>
		<firstname>Anne-Grethe</firstname>
		<lastname>Nielsen (Servicestyrelsen)</lastname>
		<proftitle>VISO-konsulent</proftitle>
		<company>Servicestyrelsen</company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt">
		<node cid="0" nid="99208">
			
			<descr1>ALDER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>646</posx>
			<posy>565</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="126527">
			
			<descr1>TIDSPUNKT</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2039</posx>
			<posy>1825</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="126130">
			
			<descr1>FOREKOMST</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1251</posx>
			<posy>1125</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="79372">
			
			<descr1>RUSMIDDELGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>573</posx>
			<posy>2662</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99512">
			
			<descr1>MEDLEMSEGENSKAB</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>784</posx>
			<posy>105</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="127084">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>819</posx>
			<posy>1937</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="127204">
			
			<descr1>BAGGRUND</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1009</posx>
			<posy>567</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99309">
			
			<descr1>FORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>830</posx>
			<posy>786</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99311">
			
			<descr1>RELATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1134</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99310">
			
			<descr1>FORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>984</posx>
			<posy>789</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99209">
			
			<descr1>KØN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>794</posx>
			<posy>563</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99210">
			
			<descr1>FORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>900</posx>
			<posy>565</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="79371">
			
			<descr1>MIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>983</posx>
			<posy>2504</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="41592">
			
			<descr1>INDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>849</posx>
			<posy>2501</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40848">
			
			<descr1>RUSMIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>579</posx>
			<posy>2507</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40849">
			
			<descr1>PERSONFARE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>221</posx>
			<posy>2507</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="43831">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>380</posx>
			<posy>936</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="57277">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>30</posx>
			<posy>2247</posy>
			<scale>8</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="59245">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>971</posx>
			<posy>1275</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="60548">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1898</posx>
			<posy>1451</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="60757">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>684</posx>
			<posy>1459</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="60758">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1090</posx>
			<posy>1648</posy>
			<scale>4.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="60865">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>355</posx>
			<posy>1648</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="60973">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>550</posx>
			<posy>1937</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="60974">
			
			<descr1>TIDSPUNKT</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>333</posx>
			<posy>1828</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98737">
			
			<descr1>MEDLEMMER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1799</posx>
			<posy>463</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98606">
			
			<descr1>RELATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1408</posx>
			<posy>284</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="1991" nid="40675">
			
			<notation>3.3.2.2.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nlangsom/manglende udvikling</charfeat>
			<posx>464</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1988" nid="40672">
			
			<notation>3.3.2.1.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nvedvarende følelse \naf tristhed</charfeat>
			<posx>1003</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2068" nid="40752">
			
			<notation>4.4</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nøkonomiske \nressourcer</charfeat>
			<posx>385</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2069" nid="40753">
			
			<notation>4.6</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nmanglende omsorg</charfeat>
			<posx>725</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1992" nid="40676">
			
			<notation>3.3.2.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfremadskridende \nnedsættelse \naf kognitive evner</charfeat>
			<posx>233</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1993" nid="40677">
			
			<notation>3.3.2.2.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \ndysfunktion i hjernen</charfeat>
			<posx>645</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1994" nid="40678">
			
			<notation>3.3.2.2.4.1.</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nforstyrrelse af \nopmærksomhed</charfeat>
			<posx>438</posx>
			<posy>2066</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1995" nid="40679">
			
			<notation>3.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \ndeltagelse</charfeat>
			<posx>17</posx>
			<posy>1180</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2026" nid="40710">
			
			<notation>3.3.2.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nmisdannet/ødelagt \nhjernevæv</charfeat>
			<posx>344</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2031" nid="40715">
			
			<notation>3.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens anatomi og funktioner</charfeat>
			<posx>1060</posx>
			<posy>1181</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2032" nid="40716">
			
			<notation>3.3.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkropsligt</charfeat>
			<posx>1919</posx>
			<posy>1364</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2024" nid="40708">
			
			<notation>3.3.2.1.5</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nafvigende \nspisemønster</charfeat>
			<posx>1500</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2027" nid="40711">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens funktioner, \nanatomi, aktivitet \neller deltagelse</charfeat>
			<posx>404</posx>
			<posy>803</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2025" nid="40709">
			
			<notation>4.11</notation>
			<charfeat>FOKUS: \npåfører sig skade</charfeat>
			<posx>1490</posx>
			<posy>2385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2018" nid="40702">
			
			<notation>1.1-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: et \nenkelt menneske</charfeat>
			<posx>674</posx>
			<posy>418</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2011" nid="40695">
			
			<notation>4.9</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nseksuel krænker</charfeat>
			<posx>1122</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2012" nid="40696">
			
			<notation>3.3.2.1.6</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nnedsat evne til \nfølelsesmæssige \nrelationer</charfeat>
			<posx>1623</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1986" nid="40670">
			
			<notation>3.3.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nforstyrrelse i adfærd, tanke, følelse, \nstemning og fantasi</charfeat>
			<posx>1237</posx>
			<posy>1548</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1998" nid="40682">
			
			<notation>4.3</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nstrafbar handling</charfeat>
			<posx>274</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1999" nid="40683">
			
			<notation>4.3.1</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: ja</charfeat>
			<posx>124</posx>
			<posy>2569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2000" nid="40684">
			
			<notation>4.3.2</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: nej</charfeat>
			<posx>289</posx>
			<posy>2569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2001" nid="40685">
			
			<notation>4.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ningen bolig</charfeat>
			<posx>10</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1655" nid="40755">
			
			<notation>4.5</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nskadeligt brug af \nrusmiddel eller \nlægemiddel</charfeat>
			<posx>617</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2009" nid="40693">
			
			<notation>4.7.2</notation>
			<charfeat>MIDDEL: fysisk eller \npsykisk vold</charfeat>
			<posx>1017</posx>
			<posy>2569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2010" nid="40694">
			
			<notation>4.7.1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: seksuel krænkelse</charfeat>
			<posx>825</posx>
			<posy>2569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2007" nid="40691">
			
			<notation>4.2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlukket og indadreagerende \nadfærd</charfeat>
			<posx>105</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1990" nid="40674">
			
			<notation>3.3.2.1.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse \ni evnen til at forholde \nsig til andre</charfeat>
			<posx>1324</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2006" nid="40690">
			
			<notation>4.13</notation>
			<charfeat>FOKUS: \naggresiv opførsel</charfeat>
			<posx>1772</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2003" nid="40687">
			
			<notation>4.5.1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nalkohol</charfeat>
			<posx>529</posx>
			<posy>2569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2004" nid="40688">
			
			<notation>4.5.2</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nminus alkohol</charfeat>
			<posx>667</posx>
			<posy>2569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1996" nid="40680">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>FOKUS: marginalisering</charfeat>
			<posx>65</posx>
			<posy>2161</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1985" nid="40669">
			
			<notation>3.3.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse i \noverordnede mentale \nfunktioner</charfeat>
			<posx>390</posx>
			<posy>1548</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1989" nid="40673">
			
			<notation>3.3.2.1.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: markant \nafvigende virkelighedsopfattelse</charfeat>
			<posx>1120</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1987" nid="40671">
			
			<notation>3.3.2.1.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfrygt uden årsag</charfeat>
			<posx>890</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1984" nid="40668">
			
			<notation>3.3.1.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nbevægelsesmuligheder</charfeat>
			<posx>2075</posx>
			<posy>1540</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1983" nid="40667">
			
			<notation>3.3.1.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nhørelse</charfeat>
			<posx>1735</posx>
			<posy>1544</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1982" nid="40666">
			
			<notation>3.3.1.4</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsyn</charfeat>
			<posx>2250</posx>
			<posy>1540</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1981" nid="40665">
			
			<notation>3.3.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nmentalt</charfeat>
			<posx>748</posx>
			<posy>1372</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2056" nid="40740">
			
			<notation>3.3.2.2.4.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nstereotyp \nadfærd</charfeat>
			<posx>629</posx>
			<posy>2067</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2057" nid="40741">
			
			<notation>4.12</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nfølelse af isolation</charfeat>
			<posx>1637</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2055" nid="40739">
			
			<notation>3.3.1.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nfrembringe meddelelser</charfeat>
			<posx>1895</posx>
			<posy>1542</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2052" nid="40736">
			
			<notation>3.3.2.2.2.1</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: efter fødslen</charfeat>
			<posx>244</posx>
			<posy>1895</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2053" nid="40737">
			
			<notation>3.3.2.2.2.2</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: før/under \nfødslen</charfeat>
			<posx>395</posx>
			<posy>1895</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2054" nid="40738">
			
			<notation>4.5.3 + 4.5.2.4-1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nikke-ordineret afhængighedsskabende \nlægemiddel \n(lægemiddel af grupperne opioider, \nbenzodiazepiner og centralstimulantia)</charfeat>
			<posx>1004</posx>
			<posy>2937</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1807" nid="41023">
			
			<notation>4.8</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkøb og salg af \nseksuelle ydelser</charfeat>
			<posx>1005</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2113" nid="43730">
			
			<notation>3.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆSNINGSOMRÅDE: \naktivitet</charfeat>
			<posx>459</posx>
			<posy>1018</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2071" nid="41400">
			
			<notation>4.7</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkrænket</charfeat>
			<posx>868</posx>
			<posy>2387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2466" nid="126002">
			
			<notation>3.3.1.1.1.1 + 3.3.1.4.1.1</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: \nfør eller under \nfødslen</charfeat>
			<posx>1934</posx>
			<posy>1926</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2407" nid="93576">
			
			<notation>4.5.2.4</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \nrestgruppen \n(nerve-sove medicin, hallucinogener, \nGHB/fantasy, Ketamin, inhalater m.fl)</charfeat>
			<posx>917</posx>
			<posy>2737</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2405" nid="93577">
			
			<notation>4.5.2.3</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \ncannabinolgruppen \n(hash, marihuana, \nskunk, pot og hasholie)</charfeat>
			<posx>769</posx>
			<posy>2737</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2375" nid="77633">
			
			<notation>1.1.3.1</notation>
			<charfeat>MEDLEMMER: \nén eller flere \nforældre og barn</charfeat>
			<posx>1858</posx>
			<posy>539</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2478" nid="126011">
			
			<notation>3.3.3</notation>
			<charfeat>FOREKOMST: sjælden</charfeat>
			<posx>1379</posx>
			<posy>1048</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2158" nid="126012">
			
			<notation>4.10</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ntanker om eller forsøg \npå selvmord</charfeat>
			<posx>1302</posx>
			<posy>2386</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1507" nid="126013">
			
			<notation>1.1-1.8</notation>
			<charfeat>BAGGRUND: \nflugt</charfeat>
			<posx>1219</posx>
			<posy>629</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2482" nid="126014">
			
			<notation>1.1-1.7</notation>
			<charfeat>BAGGRUND: \nudsendelse til \nkrigszone eller \nuroplaget område</charfeat>
			<posx>1125</posx>
			<posy>626</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2470" nid="126004">
			
			<notation>3.3.2.3 + 3.3.1.5</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nmentalt + kropsligt</charfeat>
			<posx>1481</posx>
			<posy>1542</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2480" nid="126005">
			
			<notation>3.3.2.1.7</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nlængerevarende \npsykisk belastning</charfeat>
			<posx>1768</posx>
			<posy>1725</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2485" nid="126009">
			
			<notation>3.3.2.2.4.4</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nintellektuelle skolefærdigheder</charfeat>
			<posx>1011</posx>
			<posy>2069</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2406" nid="93578">
			
			<notation>4.5.2.2</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \ncentralstimulantiagruppen \n(amfetamin, kokain, ecstasy, m.fl.)</charfeat>
			<posx>513</posx>
			<posy>2737</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2404" nid="93579">
			
			<notation>4.5.2.1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \nopidoidgruppen \n(heroin, morfin m.fl)</charfeat>
			<posx>378</posx>
			<posy>2737</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2465" nid="126001">
			
			<notation>3.3.1.1.1 + 3.3.1.4.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nhørelse + syn</charfeat>
			<posx>2018</posx>
			<posy>1722</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2486" nid="126010">
			
			<notation>3.3.2.2.4.5</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsansemotorisk koordination</charfeat>
			<posx>1260</posx>
			<posy>2069</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2467" nid="126003">
			
			<notation>3.3.1.1.1.2 + 3.3.1.4.1.2</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: \nefter fødslen</charfeat>
			<posx>2091</posx>
			<posy>1924</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2484" nid="126008">
			
			<notation>3.3.2.2.4.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsprogerhvervelse</charfeat>
			<posx>784</posx>
			<posy>2067</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2423" nid="98830">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>284</posx>
			<posy>411</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1624" nid="98831">
			
			<notation>5-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \neksistensperiode</charfeat>
			<posx>428</posx>
			<posy>478</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2372" nid="99816">
			
			<notation>1.1.1</notation>
			<charfeat>RELATION: \nnationalitet \nog kultur</charfeat>
			<posx>1451</posx>
			<posy>364</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2421" nid="99211">
			
			<notation>1.1-1.6.2</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \nlever alene \nmed barn</charfeat>
			<posx>1051</posx>
			<posy>888</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2063" nid="99895">
			
			<notation>2-2</notation>
			<charfeat>FOKUS:kroppens \nopbygning</charfeat>
			<posx>1542</posx>
			<posy>625</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="99887">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \ngenstand for en \nindsats</charfeat>
			<posx>704</posx>
			<posy>203</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2030" nid="99888">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \ninden for \naldersinterval</charfeat>
			<posx>455</posx>
			<posy>203</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2034" nid="99889">
			
			<notation>2-3</notation>
			<charfeat>FOKUS: at gøre \nnoget</charfeat>
			<posx>1681</posx>
			<posy>625</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2035" nid="99890">
			
			<notation>2-4</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nat være med</charfeat>
			<posx>1782</posx>
			<posy>625</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2036" nid="99891">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>905</posx>
			<posy>35</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2037" nid="99892">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS:kroppens funktioner, \nanatomi og deltagelse</charfeat>
			<posx>1244</posx>
			<posy>418</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2038" nid="99893">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \nindivid</charfeat>
			<posx>1273</posx>
			<posy>203</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2062" nid="99894">
			
			<notation>2-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: fysiologi</charfeat>
			<posx>1405</posx>
			<posy>626</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2370" nid="99955">
			
			<notation>1.1-1.5.1</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \ngravid</charfeat>
			<posx>765</posx>
			<posy>895</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2368" nid="99954">
			
			<notation>1.1-1.5</notation>
			<charfeat>KØN: \nhunkøn</charfeat>
			<posx>893</posx>
			<posy>626</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2367" nid="99953">
			
			<notation>1.1-1.6.3</notation>
			<charfeat>RELATION: \nbiologisk ophav</charfeat>
			<posx>1198</posx>
			<posy>888</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2366" nid="99952">
			
			<notation>1.1-1.6.5</notation>
			<charfeat>RELATION: \ngennem parforhold</charfeat>
			<posx>1430</posx>
			<posy>888</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2365" nid="99951">
			
			<notation>1.1-1.6.4</notation>
			<charfeat>RELATION: \nadoption</charfeat>
			<posx>1321</posx>
			<posy>888</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2363" nid="99950">
			
			<notation>1.1-1.3</notation>
			<charfeat>ALDER: \n18 år og opefter</charfeat>
			<posx>726</posx>
			<posy>626</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2362" nid="99949">
			
			<notation>1.1-1.6</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \nhar barn</charfeat>
			<posx>981</posx>
			<posy>628</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2380" nid="100010">
			
			<notation>1.1-1.2</notation>
			<charfeat>ALDER: \n15-17 år</charfeat>
			<posx>660</posx>
			<posy>626</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2379" nid="100009">
			
			<notation>1.1-1.1</notation>
			<charfeat>ALDER: \n0-14 år</charfeat>
			<posx>596</posx>
			<posy>626</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2378" nid="100008">
			
			<notation>1.1.3</notation>
			<charfeat>RELATION: \nforbundne \nmed hinanden</charfeat>
			<posx>1690</posx>
			<posy>364</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2374" nid="100007">
			
			<notation>1.1-1.4</notation>
			<charfeat>KØN: \nhankøn</charfeat>
			<posx>828</posx>
			<posy>626</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2373" nid="100006">
			
			<notation>1.1.2</notation>
			<charfeat>RELATION: \nparforhold</charfeat>
			<posx>1595</posx>
			<posy>364</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2371" nid="100005">
			
			<notation>1.1-1.6.1</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \nventer barn</charfeat>
			<posx>912</posx>
			<posy>888</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>99888</node1>
			<node2>99891</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99951</node1>
			<node2>99949</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126010</node1>
			<node2>40677</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99211</node1>
			<node2>99949</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126008</node1>
			<node2>40677</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126003</node1>
			<node2>126001</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126009</node1>
			<node2>40677</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126001</node1>
			<node2>40667</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>100006</node1>
			<node2>99893</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126011</node1>
			<node2>40715</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40702</node1>
			<node2>98831</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126014</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126012</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40687</node1>
			<node2>40755</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40671</node1>
			<node2>40670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99949</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40702</node1>
			<node2>99892</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99888</node1>
			<node2>98830</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>afgrænses af</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99890</node1>
			<node2>99892</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-2</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99893</node1>
			<node2>99891</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40702</node1>
			<node2>99888</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>tilhører</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>77633</node1>
			<node2>100008</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99955</node1>
			<node2>99954</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>100008</node1>
			<node2>99893</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>100009</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99950</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>100005</node1>
			<node2>99949</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40679</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan skyldes</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40678</node1>
			<node2>40677</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99887</node1>
			<node2>99891</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40702</node1>
			<node2>99893</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>100007</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40685</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99954</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99816</node1>
			<node2>99893</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40740</node1>
			<node2>40677</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>100010</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99893</node1>
			<node2>99887</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126013</node1>
			<node2>40702</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99889</node1>
			<node2>99892</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126002</node1>
			<node2>126001</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40675</node1>
			<node2>40669</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40693</node1>
			<node2>41400</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40674</node1>
			<node2>40670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40752</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40676</node1>
			<node2>40669</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40682</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40688</node1>
			<node2>40755</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40670</node1>
			<node2>40665</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40715</node1>
			<node2>43730</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40683</node1>
			<node2>40682</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>41023</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>43730</node1>
			<node2>40711</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40691</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40709</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40736</node1>
			<node2>40710</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40666</node1>
			<node2>40716</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40739</node1>
			<node2>40716</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40695</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40755</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40715</node1>
			<node2>40711</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40710</node1>
			<node2>40669</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40716</node1>
			<node2>40715</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>41400</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40715</node1>
			<node2>40679</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>43730</node1>
			<node2>40679</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40668</node1>
			<node2>40716</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40737</node1>
			<node2>40710</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40684</node1>
			<node2>40682</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40753</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93577</node1>
			<node2>40688</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98831</node1>
			<node2>98830</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr>omfatter</linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40679</node1>
			<node2>40711</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40694</node1>
			<node2>41400</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40672</node1>
			<node2>40670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99953</node1>
			<node2>99949</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40696</node1>
			<node2>40670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40702</node1>
			<node2>40711</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan have</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40669</node1>
			<node2>40665</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93578</node1>
			<node2>40688</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40667</node1>
			<node2>40716</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93576</node1>
			<node2>40688</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40738</node1>
			<node2>93576</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr>del af</linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>32</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40677</node1>
			<node2>40669</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93579</node1>
			<node2>40688</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99895</node1>
			<node2>99892</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99894</node1>
			<node2>99892</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126005</node1>
			<node2>40670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99952</node1>
			<node2>99949</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126004</node1>
			<node2>40716</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40665</node1>
			<node2>40715</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40741</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40690</node1>
			<node2>40680</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40673</node1>
			<node2>40670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126001</node1>
			<node2>40666</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>126004</node1>
			<node2>40665</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40708</node1>
			<node2>40670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="21.00 VIAS - målgruppeklassifikation">
		<node cid="0" nid="113253">
			
			<descr1>TIDSPUNKT</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2209</posx>
			<posy>1743</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="126965">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>823</posx>
			<posy>1716</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="124340">
			
			<descr1>MEDLEMSEGENSKAB</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>797</posx>
			<posy>71</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="126964">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>582</posx>
			<posy>1714</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="117097">
			
			<descr1>BAGGRUND</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>407</posx>
			<posy>352</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102460">
			
			<descr1>TIDSPUNKT</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>302</posx>
			<posy>1662</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102457">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>808</posx>
			<posy>1431</posy>
			<scale>7</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102458">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>269</posx>
			<posy>1432</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102454">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>956</posx>
			<posy>946</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102456">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>591</posx>
			<posy>1196</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102455">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1807</posx>
			<posy>1194</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102453">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>124</posx>
			<posy>2040</posy>
			<scale>7</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102450">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>695</posx>
			<posy>403</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102445">
			
			<descr1>RUSMIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>541</posx>
			<posy>2405</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102446">
			
			<descr1>PERSONFARE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>251</posx>
			<posy>2398</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102444">
			
			<descr1>INDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>964</posx>
			<posy>2406</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="102433">
			
			<descr1>MIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>832</posx>
			<posy>2407</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="114520">
			
			<descr1>FOREKOMST</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1400</posx>
			<posy>827</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2071" nid="102449">
			
			<notation>2.6</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkrænkelse</charfeat>
			<posx>799</posx>
			<posy>2270</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2113" nid="102448">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆSNINGSOMRÅDE: \naktivitet</charfeat>
			<posx>731</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1807" nid="102447">
			
			<notation>2.7</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkøb og salg af \nseksuelle ydelser</charfeat>
			<posx>933</posx>
			<posy>2275</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2055" nid="102440">
			
			<notation>1.3.1.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nfrembringe meddelelser</charfeat>
			<posx>2151</posx>
			<posy>1502</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2053" nid="102442">
			
			<notation>1.3.2.2.2.2</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: før/under \nfødslen</charfeat>
			<posx>354</posx>
			<posy>1867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2052" nid="102441">
			
			<notation>1.3.2.2.2.1</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: efter fødslen</charfeat>
			<posx>198</posx>
			<posy>1868</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2057" nid="102439">
			
			<notation>2.11</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nfølelse af isolation</charfeat>
			<posx>1591</posx>
			<posy>2275</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2056" nid="102438">
			
			<notation>1.3.2.2.4.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nstereotyp \nadfærd</charfeat>
			<posx>700</posx>
			<posy>1870</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1984" nid="102434">
			
			<notation>1.3.1.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nbevægelsesmuligheder</charfeat>
			<posx>2336</posx>
			<posy>1500</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1981" nid="102437">
			
			<notation>1.3.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nmentalt</charfeat>
			<posx>636</posx>
			<posy>1093</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1982" nid="102436">
			
			<notation>1.3.1.4</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsyn</charfeat>
			<posx>2497</posx>
			<posy>1501</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1983" nid="102435">
			
			<notation>1.3.1.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nhørelse</charfeat>
			<posx>1991</posx>
			<posy>1500</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1987" nid="102432">
			
			<notation>1.3.2.1.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfrygt uden \nårsag</charfeat>
			<posx>774</posx>
			<posy>1505</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1989" nid="102431">
			
			<notation>1.3.2.1.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: markant \nafvigende virkelighedsopfattelse</charfeat>
			<posx>949</posx>
			<posy>1505</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1985" nid="102430">
			
			<notation>1.3.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse i \noverordnede mentale \nfunktioner</charfeat>
			<posx>284</posx>
			<posy>1342</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1996" nid="102424">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: marginalisering</charfeat>
			<posx>139</posx>
			<posy>1955</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2004" nid="102423">
			
			<notation>2.4.2</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nminus alkohol</charfeat>
			<posx>663</posx>
			<posy>2494</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2006" nid="102421">
			
			<notation>2.12</notation>
			<charfeat>FOKUS: \naggresiv opførsel</charfeat>
			<posx>1729</posx>
			<posy>2280</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2003" nid="102422">
			
			<notation>2.4.1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nalkohol</charfeat>
			<posx>525</posx>
			<posy>2494</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1655" nid="102416">
			
			<notation>2.4</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nskadeligt brug af \nrusmiddel eller \nlægemiddel</charfeat>
			<posx>489</posx>
			<posy>2276</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2009" nid="102417">
			
			<notation>2.6.2</notation>
			<charfeat>MIDDEL: fysisk eller \npsykisk vold</charfeat>
			<posx>1007</posx>
			<posy>2494</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1990" nid="102420">
			
			<notation>1.3.2.1.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse \ni evnen til at forholde \nsig til andre</charfeat>
			<posx>1143</posx>
			<posy>1503</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2007" nid="102419">
			
			<notation>2.2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlukket og indadreagerende \nadfærd</charfeat>
			<posx>116</posx>
			<posy>2277</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2010" nid="102418">
			
			<notation>2.6.1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: seksuel krænkelse</charfeat>
			<posx>821</posx>
			<posy>2498</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2001" nid="102415">
			
			<notation>2.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ningen bolig</charfeat>
			<posx>21</posx>
			<posy>2277</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2000" nid="102414">
			
			<notation>2.3.2</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: nej</charfeat>
			<posx>285</posx>
			<posy>2494</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1999" nid="102413">
			
			<notation>2.3.1</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: ja</charfeat>
			<posx>120</posx>
			<posy>2494</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1998" nid="102412">
			
			<notation>2.3</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nstrafbar handling</charfeat>
			<posx>285</posx>
			<posy>2277</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1986" nid="102411">
			
			<notation>1.3.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nforstyrrelse i adfærd, tanke, følelse, \nstemning og fantasi</charfeat>
			<posx>797</posx>
			<posy>1317</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2012" nid="102410">
			
			<notation>1.3.2.1.6</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nnedsat evne til \nfølelsesmæssige \nrelationer</charfeat>
			<posx>1417</posx>
			<posy>1504</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2025" nid="102407">
			
			<notation>2.10</notation>
			<charfeat>FOKUS: \npåfører sig skade</charfeat>
			<posx>1439</posx>
			<posy>2276</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2018" nid="102408">
			
			<notation>3.2-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: et \nenkelt menneske</charfeat>
			<posx>541</posx>
			<posy>242</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2011" nid="102409">
			
			<notation>2.8</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nseksuel krænker</charfeat>
			<posx>1056</posx>
			<posy>2273</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2024" nid="102405">
			
			<notation>1.3.2.1.5</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nafvigende \nspisemønster</charfeat>
			<posx>1306</posx>
			<posy>1504</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2027" nid="102406">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens funktioner, \nanatomi, aktivitet \neller deltagelse</charfeat>
			<posx>823</posx>
			<posy>264</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2026" nid="102402">
			
			<notation>1.3.2.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nmisdannet/ødelagt \nhjernevæv</charfeat>
			<posx>306</posx>
			<posy>1507</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2031" nid="102403">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens anatomi og \nfunktioner</charfeat>
			<posx>1194</posx>
			<posy>791</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2032" nid="102404">
			
			<notation>1.3.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkropsligt</charfeat>
			<posx>1697</posx>
			<posy>1058</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1995" nid="102401">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \ndeltagelse</charfeat>
			<posx>40</posx>
			<posy>790</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1994" nid="102400">
			
			<notation>1.3.2.2.4.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nopmærksomhed</charfeat>
			<posx>506</posx>
			<posy>1868</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2069" nid="102397">
			
			<notation>2.5</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nmanglende omsorg</charfeat>
			<posx>624</posx>
			<posy>2272</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1992" nid="102398">
			
			<notation>1.3.2.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfremadskridende \nnedsættelse \naf kognitive evner</charfeat>
			<posx>195</posx>
			<posy>1507</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1993" nid="102399">
			
			<notation>1.3.2.2.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \ndysfunktion i hjernen</charfeat>
			<posx>588</posx>
			<posy>1508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1988" nid="102394">
			
			<notation>1.3.2.1.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nvedvarende \nfølelse af \ntristhed</charfeat>
			<posx>861</posx>
			<posy>1505</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1991" nid="102392">
			
			<notation>1.3.2.2.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nlangsom/manglende udvikling</charfeat>
			<posx>423</posx>
			<posy>1506</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2478" nid="114427">
			
			<notation>1.3.3</notation>
			<charfeat>FOREKOMST: sjælden</charfeat>
			<posx>1583</posx>
			<posy>852</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1507" nid="115346">
			
			<notation>3.2-1.1</notation>
			<charfeat>BAGGRUND: \nflugt</charfeat>
			<posx>299</posx>
			<posy>428</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2158" nid="117384">
			
			<notation>2.9</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ntanker om eller forsøg \npå selvmord</charfeat>
			<posx>1243</posx>
			<posy>2273</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2036" nid="124250">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>841</posx>
			<posy>6</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2038" nid="124251">
			
			<notation>3.2</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: individ</charfeat>
			<posx>979</posx>
			<posy>133</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2378" nid="124252">
			
			<notation>3.2.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1054</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="124253">
			
			<notation>3.1</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB:genstand \nfor en indsats</charfeat>
			<posx>698</posx>
			<posy>133</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2484" nid="117646">
			
			<notation>1.3.2.2.4.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsprogerhvervelse</charfeat>
			<posx>864</posx>
			<posy>1867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2485" nid="117647">
			
			<notation>1.3.2.2.4.4</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nintellektuelle \nskolefærdigheder</charfeat>
			<posx>1101</posx>
			<posy>1867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2470" nid="103101">
			
			<notation>1.3.2.3 + 1.3.1.5</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nmentalt + kropsligt</charfeat>
			<posx>1792</posx>
			<posy>1498</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2467" nid="102933">
			
			<notation>1.3.1.1.1.2 + 1.3.1.4.1.2</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: \nefter fødslen</charfeat>
			<posx>2281</posx>
			<posy>1849</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2480" nid="114980">
			
			<notation>1.3.2.1.7</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nlængerevarende \npsykisk belastning</charfeat>
			<posx>1556</posx>
			<posy>1503</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2482" nid="116023">
			
			<notation>3.2-1.2</notation>
			<charfeat>BAGGRUND: \nudsendelse til \nkrigszone eller \nuroplaget område</charfeat>
			<posx>392</posx>
			<posy>426</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2465" nid="102772">
			
			<notation>1.3.1.1.1 + 1.3.1.4.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nhørelse + syn</charfeat>
			<posx>2187</posx>
			<posy>1656</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2486" nid="117648">
			
			<notation>1.3.2.2.4.5</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsansemotorisk koordination</charfeat>
			<posx>1357</posx>
			<posy>1865</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2466" nid="102852">
			
			<notation>1.3.1.1.1.1 + 1.3.1.4.1.1</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: \nfør eller under \nfødslen</charfeat>
			<posx>2136</posx>
			<posy>1851</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>102404</node1>
			<node2>102403</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102416</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102419</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>103101</node1>
			<node2>102437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>124251</node1>
			<node2>124250</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102449</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>116023</node1>
			<node2>102408</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102397</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>103101</node1>
			<node2>102404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102440</node1>
			<node2>102404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>114427</node1>
			<node2>102403</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102405</node1>
			<node2>102411</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102421</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102422</node1>
			<node2>102416</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>115346</node1>
			<node2>102408</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102411</node1>
			<node2>102437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>124253</node1>
			<node2>124250</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102403</node1>
			<node2>102406</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102417</node1>
			<node2>102449</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102432</node1>
			<node2>102411</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102413</node1>
			<node2>102412</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102403</node1>
			<node2>102448</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102772</node1>
			<node2>102436</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102852</node1>
			<node2>102772</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102409</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102407</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102415</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>114980</node1>
			<node2>102411</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102392</node1>
			<node2>102430</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>124252</node1>
			<node2>124251</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102436</node1>
			<node2>102404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>117384</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102441</node1>
			<node2>102402</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102933</node1>
			<node2>102772</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102418</node1>
			<node2>102449</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102447</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102448</node1>
			<node2>102401</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102435</node1>
			<node2>102404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102398</node1>
			<node2>102430</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102434</node1>
			<node2>102404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102420</node1>
			<node2>102411</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102431</node1>
			<node2>102411</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102414</node1>
			<node2>102412</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102772</node1>
			<node2>102435</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102423</node1>
			<node2>102416</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102448</node1>
			<node2>102406</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102408</node1>
			<node2>102406</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan have</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102439</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102412</node1>
			<node2>102424</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102402</node1>
			<node2>102430</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102442</node1>
			<node2>102402</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102430</node1>
			<node2>102437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102437</node1>
			<node2>102403</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102410</node1>
			<node2>102411</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102403</node1>
			<node2>102401</node2>
			<linktype>40</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102438</node1>
			<node2>102399</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102394</node1>
			<node2>102411</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102424</node1>
			<node2>102401</node2>
			<linktype>42</linktype>
			<linkdescr>kan skyldes</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102400</node1>
			<node2>102399</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>117647</node1>
			<node2>102399</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>117646</node1>
			<node2>102399</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>117648</node1>
			<node2>102399</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>124251</node1>
			<node2>124253</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102399</node1>
			<node2>102430</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102408</node1>
			<node2>124251</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>102401</node1>
			<node2>102406</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation">
		<node cid="2113" nid="84796">
			
			<notation>3.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆSNINGSOMRÅDE: \naktivitet</charfeat>
			<posx>460</posx>
			<posy>930</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2071" nid="84797">
			
			<notation>4.7</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkrænkelse</charfeat>
			<posx>965</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84799">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>405</posx>
			<posy>846</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84825">
			
			<descr1>MEDLEMMER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1505</posx>
			<posy>560</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84826">
			
			<descr1>KØN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1049</posx>
			<posy>529</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84827">
			
			<descr1>FORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1177</posx>
			<posy>765</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84809">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>735</posx>
			<posy>1782</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84810">
			
			<descr1>TIDSPUNKT</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>493</posx>
			<posy>1790</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84808">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>465</posx>
			<posy>1613</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84806">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>657</posx>
			<posy>1371</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84807">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1057</posx>
			<posy>1742</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84805">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1392</posx>
			<posy>1378</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84804">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>740</posx>
			<posy>1176</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84803">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>207</posx>
			<posy>2077</posy>
			<scale>6</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84793">
			
			<descr1>RUSMIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>693</posx>
			<posy>2468</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84794">
			
			<descr1>PERSONFARE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>337</posx>
			<posy>2472</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84791">
			
			<descr1>INDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1050</posx>
			<posy>2480</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84762">
			
			<descr1>MIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>962</posx>
			<posy>2480</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84736">
			
			<descr1>RELATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1323</posx>
			<posy>389</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84707">
			
			<descr1>MEDLEMSEGENSKAB</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>921</posx>
			<posy>121</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="94149">
			
			<descr1>RUSMIDDELGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>651</posx>
			<posy>2681</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84831">
			
			<descr1>FORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1310</posx>
			<posy>766</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84832">
			
			<descr1>FORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1143</posx>
			<posy>531</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84833">
			
			<descr1>RELATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1463</posx>
			<posy>765</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="2362" nid="84823">
			
			<notation>1.1-1.6</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \nhar barn</charfeat>
			<posx>1296</posx>
			<posy>665</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2372" nid="84816">
			
			<notation>1.1.1</notation>
			<charfeat>RELATION: \nnationalitet \nog kultur</charfeat>
			<posx>1318</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2373" nid="84817">
			
			<notation>1.1.2</notation>
			<charfeat>RELATION: \nparforhold</charfeat>
			<posx>1435</posx>
			<posy>456</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2367" nid="84818">
			
			<notation>1.1-1.6.3</notation>
			<charfeat>RELATION: \nbiologisk ophav</charfeat>
			<posx>1548</posx>
			<posy>867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2368" nid="84819">
			
			<notation>1.1-1.5</notation>
			<charfeat>KØN: \nhunkøn</charfeat>
			<posx>1187</posx>
			<posy>665</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2366" nid="84820">
			
			<notation>1.1-1.6.4</notation>
			<charfeat>RELATION: \ngennem parforhold</charfeat>
			<posx>1784</posx>
			<posy>867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2374" nid="84814">
			
			<notation>1.1-1.4</notation>
			<charfeat>KØN: \nhankøn</charfeat>
			<posx>1129</posx>
			<posy>665</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2371" nid="84815">
			
			<notation>1.1-1.6.2</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \nventer barn</charfeat>
			<posx>1373</posx>
			<posy>867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2365" nid="84822">
			
			<notation>1.1-1.6.3</notation>
			<charfeat>RELATION: \nadoption</charfeat>
			<posx>1673</posx>
			<posy>867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2375" nid="84812">
			
			<notation>1.1.3.1</notation>
			<charfeat>MEDLEMMER: \nén eller flere \nforældre og barn</charfeat>
			<posx>1511</posx>
			<posy>633</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2378" nid="84800">
			
			<notation>1.1.3</notation>
			<charfeat>RELATION: \nforbundne \nmed hinanden</charfeat>
			<posx>1504</posx>
			<posy>457</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1807" nid="84795">
			
			<notation>4.8</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkøb og salg af \nseksuelle ydelser</charfeat>
			<posx>1102</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2054" nid="84779">
			
			<notation>4.5.3 + 4.5.2.4-1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nikke-ordineret afhængighedsskabende \nlægemiddel \n(lægemiddel af grupperne \nopioider, benzodiazepiner \nog centralstimulantia)</charfeat>
			<posx>765</posx>
			<posy>2970</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2053" nid="84778">
			
			<notation>3.3.2.2.2.2</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: før/under \nfødslen</charfeat>
			<posx>542</posx>
			<posy>1858</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2052" nid="84777">
			
			<notation>3.3.2.2.2.1</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: efter fødslen</charfeat>
			<posx>391</posx>
			<posy>1858</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2055" nid="84775">
			
			<notation>3.3.1.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nfrembringe meddelelser</charfeat>
			<posx>1445</posx>
			<posy>1627</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2056" nid="84771">
			
			<notation>3.3.2.2.3.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nstereotyp \nadfærd</charfeat>
			<posx>874</posx>
			<posy>1857</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1981" nid="84769">
			
			<notation>3.3.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nmentalt</charfeat>
			<posx>683</posx>
			<posy>1282</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1982" nid="84768">
			
			<notation>3.3.1.4</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsyn</charfeat>
			<posx>1793</posx>
			<posy>1628</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1983" nid="84767">
			
			<notation>3.3.1.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nhørelse</charfeat>
			<posx>1286</posx>
			<posy>1630</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1984" nid="84766">
			
			<notation>3.3.1.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nbevægelsesmuligheder</charfeat>
			<posx>1632</posx>
			<posy>1624</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2370" nid="84765">
			
			<notation>1.1-1.5.2</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \ngravid</charfeat>
			<posx>1170</posx>
			<posy>867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1987" nid="84761">
			
			<notation>3.3.2.1.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfrygt uden årsag</charfeat>
			<posx>1026</posx>
			<posy>1812</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1989" nid="84760">
			
			<notation>3.3.2.1.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: markant \nafvigende virkelighedsopfattelse</charfeat>
			<posx>1256</posx>
			<posy>1812</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1985" nid="84759">
			
			<notation>3.3.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse i \noverordnede mentale \nfunktioner</charfeat>
			<posx>489</posx>
			<posy>1512</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1996" nid="84758">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>FOKUS: marginalisering</charfeat>
			<posx>257</posx>
			<posy>1991</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="84757">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \ngenstand for en indsats</charfeat>
			<posx>880</posx>
			<posy>217</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2004" nid="84756">
			
			<notation>4.5.2</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nminus alkohol</charfeat>
			<posx>749</posx>
			<posy>2568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2003" nid="84755">
			
			<notation>4.5.1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nalkohol</charfeat>
			<posx>611</posx>
			<posy>2568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2006" nid="84754">
			
			<notation>4.11</notation>
			<charfeat>FOKUS: \naggresiv opførsel</charfeat>
			<posx>1570</posx>
			<posy>2349</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1990" nid="84753">
			
			<notation>3.3.2.1.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse \ni evnen til at forholde \nsig til andre</charfeat>
			<posx>1460</posx>
			<posy>1812</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2007" nid="84752">
			
			<notation>4.2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlukket og indadreagerende \nadfærd</charfeat>
			<posx>202</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2010" nid="84751">
			
			<notation>4.7.2</notation>
			<charfeat>INDHOLD: seksuel krænkelse</charfeat>
			<posx>1096</posx>
			<posy>2568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2009" nid="84750">
			
			<notation>4.7.1</notation>
			<charfeat>MIDDEL: fysisk eller \npsykisk vold</charfeat>
			<posx>933</posx>
			<posy>2568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1655" nid="84749">
			
			<notation>4.5</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nskadeligt brug af \nrusmiddel eller \nlægemiddel</charfeat>
			<posx>714</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2001" nid="84748">
			
			<notation>4.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ningen bolig</charfeat>
			<posx>107</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2000" nid="84747">
			
			<notation>4.3.2</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: nej</charfeat>
			<posx>371</posx>
			<posy>2568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1999" nid="84746">
			
			<notation>4.3.1</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: ja</charfeat>
			<posx>206</posx>
			<posy>2568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1998" nid="84745">
			
			<notation>4.3</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nstrafbar handling</charfeat>
			<posx>371</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1986" nid="84744">
			
			<notation>3.3.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nforstyrrelse i adfærd, tanke, følelse, \nstemning og fantasi</charfeat>
			<posx>1046</posx>
			<posy>1628</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2012" nid="84739">
			
			<notation>3.3.2.1.6</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nnedsat evne til \nfølelsesmæssige \nrelationer</charfeat>
			<posx>1759</posx>
			<posy>1812</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2011" nid="84738">
			
			<notation>4.9</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nseksuel krænker</charfeat>
			<posx>1219</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2018" nid="84737">
			
			<notation>1.1-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: et \nenkelt menneske</charfeat>
			<posx>954</posx>
			<posy>398</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2025" nid="84732">
			
			<notation>4.10</notation>
			<charfeat>FOKUS: \npåfører sig skade</charfeat>
			<posx>1408</posx>
			<posy>2350</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2027" nid="84731">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens funktioner, \nanatomi, aktivitet \neller deltagelse</charfeat>
			<posx>440</posx>
			<posy>713</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2024" nid="84729">
			
			<notation>3.3.2.1.5</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nafvigende \nspisemønster</charfeat>
			<posx>1636</posx>
			<posy>1812</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2032" nid="84724">
			
			<notation>3.3.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkropsligt</charfeat>
			<posx>1342</posx>
			<posy>1296</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2031" nid="84723">
			
			<notation>3.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens anatomi og \nfunktioner</charfeat>
			<posx>833</posx>
			<posy>1064</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2030" nid="84722">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \naldersinterval</charfeat>
			<posx>665</posx>
			<posy>228</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2026" nid="84720">
			
			<notation>3.3.2.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nmisdannet/ødelagt \nhjernevæv</charfeat>
			<posx>502</posx>
			<posy>1688</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1995" nid="84719">
			
			<notation>3.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \ndeltagelse</charfeat>
			<posx>129</posx>
			<posy>1064</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1994" nid="84718">
			
			<notation>3.3.2.2.3.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nopmærksomheds- \nforstyrrelse</charfeat>
			<posx>688</posx>
			<posy>1858</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1993" nid="84717">
			
			<notation>3.3.2.2.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \ndysfunktion i hjernen</charfeat>
			<posx>643</posx>
			<posy>1688</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1992" nid="84716">
			
			<notation>3.3.2.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfremadskridende \nnedsættelse \naf kognitive evner</charfeat>
			<posx>391</posx>
			<posy>1688</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2063" nid="84711">
			
			<notation>2-2</notation>
			<charfeat>FOKUS: kroppens \nopbygning</charfeat>
			<posx>278</posx>
			<posy>515</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2062" nid="84710">
			
			<notation>2-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: fysiologi</charfeat>
			<posx>158</posx>
			<posy>516</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2069" nid="84709">
			
			<notation>4.6</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nmanglende omsorg</charfeat>
			<posx>822</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2068" nid="84708">
			
			<notation>4.4</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nøkonomiske \nressourcer</charfeat>
			<posx>482</posx>
			<posy>2351</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2037" nid="84705">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: kroppens funktioner \nanatomi, aktivitet og deltagelse</charfeat>
			<posx>258</posx>
			<posy>321</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2035" nid="84704">
			
			<notation>2-4</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nat være \nmed</charfeat>
			<posx>499</posx>
			<posy>515</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2034" nid="84703">
			
			<notation>2-3</notation>
			<charfeat>FOKUS: at gøre \nnoget</charfeat>
			<posx>405</posx>
			<posy>515</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1988" nid="84702">
			
			<notation>3.3.2.1.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nvedvarende følelse \naf tristhed</charfeat>
			<posx>1139</posx>
			<posy>1812</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2036" nid="84701">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1060</posx>
			<posy>36</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1991" nid="84697">
			
			<notation>3.3.2.2.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nlangsom/manglende udvikling</charfeat>
			<posx>812</posx>
			<posy>1688</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2038" nid="84698">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \nindivid</charfeat>
			<posx>1212</posx>
			<posy>216</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2406" nid="93950">
			
			<notation>4.5.2.2</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \ncentralstimulantia- \ngruppen \n(amfetamin, kokain, \necstasy, m.fl.)</charfeat>
			<posx>585</posx>
			<posy>2778</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2404" nid="93951">
			
			<notation>4.5.2.1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \nopidoidgruppen \n(heroin, morfin m.fl)</charfeat>
			<posx>454</posx>
			<posy>2778</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2407" nid="93948">
			
			<notation>4.5.2.4</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \nrestgruppen \n(nerve-sove medicin, hallucinogener, \nGHB/fantasy, Ketamin, inhalater m.fl)</charfeat>
			<posx>971</posx>
			<posy>2778</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2405" nid="93949">
			
			<notation>4.5.2.3</notation>
			<charfeat>RUSMIDDELGRUPPE: \ncannabinolgruppen \n(hash, marihuana, \nskunk, pot og hasholie)</charfeat>
			<posx>833</posx>
			<posy>2778</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2421" nid="87523">
			
			<notation>1.1-1.6.1</notation>
			<charfeat>FORHOLD: \nenlig</charfeat>
			<posx>1268</posx>
			<posy>867</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>84722</node1>
			<node2>84701</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>87523</node1>
			<node2>84823</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84723</node1>
			<node2>84796</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84758</node1>
			<node2>84719</node2>
			<linktype>42</linktype>
			<linkdescr>kan skyldes</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93948</node1>
			<node2>84756</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84779</node1>
			<node2>93948</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr>del af</linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>23</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93949</node1>
			<node2>84756</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93951</node1>
			<node2>84756</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84724</node1>
			<node2>84723</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84759</node1>
			<node2>84769</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84697</node1>
			<node2>84759</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84818</node1>
			<node2>84823</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84702</node1>
			<node2>84744</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84739</node1>
			<node2>84744</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84750</node1>
			<node2>84797</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84708</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84756</node1>
			<node2>84749</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84760</node1>
			<node2>84744</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84719</node1>
			<node2>84731</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84710</node1>
			<node2>84705</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84769</node1>
			<node2>84723</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84765</node1>
			<node2>84819</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84815</node1>
			<node2>84823</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84729</node1>
			<node2>84744</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84720</node1>
			<node2>84759</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84778</node1>
			<node2>84720</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84718</node1>
			<node2>84717</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84817</node1>
			<node2>84698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84749</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84723</node1>
			<node2>84731</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84796</node1>
			<node2>84719</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84753</node1>
			<node2>84744</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84771</node1>
			<node2>84717</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84704</node1>
			<node2>84705</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84812</node1>
			<node2>84800</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84757</node1>
			<node2>84701</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84800</node1>
			<node2>84698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84722</node1>
			<node2>84757</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84698</node1>
			<node2>84757</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84797</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84766</node1>
			<node2>84724</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84709</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84795</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84767</node1>
			<node2>84724</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84752</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84747</node1>
			<node2>84745</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84745</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84823</node1>
			<node2>84737</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84698</node1>
			<node2>84701</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84737</node1>
			<node2>84698</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr>består af</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84754</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84816</node1>
			<node2>84698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84748</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84738</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84717</node1>
			<node2>84759</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84746</node1>
			<node2>84745</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84761</node1>
			<node2>84744</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84819</node1>
			<node2>84737</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84737</node1>
			<node2>84705</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84751</node1>
			<node2>84797</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84777</node1>
			<node2>84720</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84711</node1>
			<node2>84705</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84737</node1>
			<node2>84731</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan have</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84755</node1>
			<node2>84749</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84796</node1>
			<node2>84731</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84814</node1>
			<node2>84737</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84775</node1>
			<node2>84724</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84737</node1>
			<node2>84722</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>tilhører</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84822</node1>
			<node2>84823</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84703</node1>
			<node2>84705</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84716</node1>
			<node2>84759</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84732</node1>
			<node2>84758</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84768</node1>
			<node2>84724</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84820</node1>
			<node2>84823</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84744</node1>
			<node2>84769</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84723</node1>
			<node2>84719</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medøfre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>93950</node1>
			<node2>84756</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="08.01 Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation">
		<node cid="0" nid="99667">
			
			<descr1>INDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>989</posx>
			<posy>1684</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99668">
			
			<descr1>RUSMIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>596</posx>
			<posy>1684</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99669">
			
			<descr1>PERSONFARE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>233</posx>
			<posy>1684</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99678">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1753</posx>
			<posy>739</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99683">
			
			<descr1>TIDSPUNKT</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>378</posx>
			<posy>1134</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99681">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>378</posx>
			<posy>923</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99677">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1038</posx>
			<posy>543</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99682">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>610</posx>
			<posy>1134</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99680">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1102</posx>
			<posy>921</posy>
			<scale>4.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99679">
			
			<descr1>KENDETEGN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>716</posx>
			<posy>723</posy>
			<scale>4</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99673">
			
			<descr1>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>548</posx>
			<posy>181</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99676">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>201</posx>
			<posy>1456</posy>
			<scale>8</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="99656">
			
			<descr1>MIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>876</posx>
			<posy>1684</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1807" nid="99670">
			
			<notation>3.8</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkøb og salg af \nseksuelle ydelser</charfeat>
			<posx>1016</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2113" nid="99671">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆSNINGSOMRÅDE: \naktivitet</charfeat>
			<posx>604</posx>
			<posy>269</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2071" nid="99672">
			
			<notation>3.7</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nkrænkelse</charfeat>
			<posx>879</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2053" nid="99665">
			
			<notation>1.3.2.2.2.2</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: før/under \nfødslen</charfeat>
			<posx>438</posx>
			<posy>1202</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1981" nid="99660">
			
			<notation>1.3.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nmentalt</charfeat>
			<posx>815</posx>
			<posy>629</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2057" nid="99662">
			
			<notation>3.11</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nfølelse af isolation</charfeat>
			<posx>1469</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2052" nid="99664">
			
			<notation>1.3.2.2.2.1</notation>
			<charfeat>TIDSPUNKT: efter fødslen</charfeat>
			<posx>287</posx>
			<posy>1202</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2055" nid="99663">
			
			<notation>1.3.1.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nfrembringe meddelelser</charfeat>
			<posx>1756</posx>
			<posy>814</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2056" nid="99661">
			
			<notation>1.3.2.2.3.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nstereotyp \nadfærd</charfeat>
			<posx>777</posx>
			<posy>1203</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1983" nid="99658">
			
			<notation>1.3.1.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nhørelse</charfeat>
			<posx>1574</posx>
			<posy>814</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1982" nid="99659">
			
			<notation>1.3.1.4</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nsyn</charfeat>
			<posx>2126</posx>
			<posy>814</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1989" nid="99654">
			
			<notation>1.3.2.1.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: markant \nafvigende virkelighedsopfattelse</charfeat>
			<posx>1163</posx>
			<posy>1009</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1987" nid="99655">
			
			<notation>1.3.2.1.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfrygt uden årsag</charfeat>
			<posx>933</posx>
			<posy>1009</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1984" nid="99657">
			
			<notation>1.3.1.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nbevægelsesmuligheder</charfeat>
			<posx>1949</posx>
			<posy>814</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1985" nid="99653">
			
			<notation>1.3.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse i \noverordnede mentale \nfunktioner</charfeat>
			<posx>386</posx>
			<posy>814</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1996" nid="99647">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: marginalisering</charfeat>
			<posx>214</posx>
			<posy>1381</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2004" nid="99646">
			
			<notation>3.5.2</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nminus alkohol</charfeat>
			<posx>683</posx>
			<posy>1752</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2007" nid="99642">
			
			<notation>3.2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlukket og indadreagerende \nadfærd</charfeat>
			<posx>116</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2009" nid="99640">
			
			<notation>3.7.2</notation>
			<charfeat>MIDDEL: fysisk eller \npsykisk vold</charfeat>
			<posx>1033</posx>
			<posy>1763</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2003" nid="99645">
			
			<notation>3.5.1</notation>
			<charfeat>RUSMIDDEL: \nalkohol</charfeat>
			<posx>545</posx>
			<posy>1752</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2006" nid="99644">
			
			<notation>3.12</notation>
			<charfeat>FOKUS: \naggresiv opførsel</charfeat>
			<posx>1604</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1990" nid="99643">
			
			<notation>1.3.2.1.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: forstyrrelse \ni evnen til at forholde \nsig til andre</charfeat>
			<posx>1367</posx>
			<posy>1009</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2010" nid="99641">
			
			<notation>3.7.1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: seksuel krænkelse</charfeat>
			<posx>841</posx>
			<posy>1756</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2000" nid="99637">
			
			<notation>3.3.2</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: nej</charfeat>
			<posx>305</posx>
			<posy>1752</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2001" nid="99638">
			
			<notation>3.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ningen bolig</charfeat>
			<posx>21</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1655" nid="99639">
			
			<notation>3.5</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nskadeligt brug af \nrusmiddel eller \nlægemiddel</charfeat>
			<posx>628</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1999" nid="99636">
			
			<notation>3.3.1</notation>
			<charfeat>PERSONFARE: ja</charfeat>
			<posx>140</posx>
			<posy>1752</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1998" nid="99635">
			
			<notation>3.3</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nstrafbar handling</charfeat>
			<posx>285</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1986" nid="99634">
			
			<notation>1.3.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nforstyrrelse i adfærd, tanke, følelse, \nstemning og fantasi</charfeat>
			<posx>1216</posx>
			<posy>814</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2012" nid="99633">
			
			<notation>1.3.2.1.6</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nnedsat evne til \nfølelsesmæssige \nrelationer</charfeat>
			<posx>1666</posx>
			<posy>1009</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2018" nid="99631">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: et \nenkelt menneske</charfeat>
			<posx>942</posx>
			<posy>41</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2011" nid="99632">
			
			<notation>3.9</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nseksuel krænker</charfeat>
			<posx>1133</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2031" nid="99626">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens anatomi og \nfunktioner</charfeat>
			<posx>1128</posx>
			<posy>437</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2032" nid="99627">
			
			<notation>1.3.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkropsligt</charfeat>
			<posx>1829</posx>
			<posy>637</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2024" nid="99628">
			
			<notation>1.3.2.1.5</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nafvigende \nspisemønster</charfeat>
			<posx>1543</posx>
			<posy>1009</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2027" nid="99629">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \nkroppens funktioner, \nanatomi, aktivitet \neller deltagelse</charfeat>
			<posx>592</posx>
			<posy>41</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2025" nid="99630">
			
			<notation>3.10</notation>
			<charfeat>FOKUS: \npåfører sig skade</charfeat>
			<posx>1322</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2026" nid="99625">
			
			<notation>1.3.2.2.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nmisdannet/ødelagt \nhjernevæv</charfeat>
			<posx>403</posx>
			<posy>1010</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1994" nid="99623">
			
			<notation>1.3.2.2.3.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nopmærksomheds- \nforstyrrelse</charfeat>
			<posx>584</posx>
			<posy>1202</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1995" nid="99624">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGSOMRÅDE: \ndeltagelse</charfeat>
			<posx>112</posx>
			<posy>437</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1993" nid="99622">
			
			<notation>1.3.2.2.3</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \ndysfunktion i hjernen</charfeat>
			<posx>544</posx>
			<posy>1010</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2069" nid="99620">
			
			<notation>3.6</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nmanglende omsorg</charfeat>
			<posx>736</posx>
			<posy>1568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1992" nid="99621">
			
			<notation>1.3.2.2.1</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nfremadskridende \nnedsættelse \naf kognitive evner</charfeat>
			<posx>292</posx>
			<posy>1010</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1988" nid="99617">
			
			<notation>1.3.2.1.2</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nvedvarende følelse \naf tristhed</charfeat>
			<posx>1046</posx>
			<posy>1009</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1991" nid="99615">
			
			<notation>1.3.2.2.4</notation>
			<charfeat>KENDETEGN: \nlangsom/manglende udvikling</charfeat>
			<posx>713</posx>
			<posy>1010</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2465" nid="170811">
			
			<notation>1.3.1.1.1 +1.3.1.4.1</notation>
			<charfeat>BEGRÆNSNINGOMRÅDE: \nsyn + hørelse</charfeat>
			<posx>1879</posx>
			<posy>962</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2158" nid="170812">
			
			<notation>3.4</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ntanker om \neller forsøg \npå selvmord</charfeat>
			<posx>401</posx>
			<posy>1571</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>170811</node1>
			<node2>99658</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99660</node1>
			<node2>99626</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99672</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>170811</node1>
			<node2>99659</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99631</node1>
			<node2>99629</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan have</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99625</node1>
			<node2>99653</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99671</node1>
			<node2>99624</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99641</node1>
			<node2>99672</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99633</node1>
			<node2>99634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99621</node1>
			<node2>99653</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99661</node1>
			<node2>99622</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99626</node1>
			<node2>99624</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99626</node1>
			<node2>99629</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99639</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99647</node1>
			<node2>99624</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan skyldes</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99644</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99620</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99636</node1>
			<node2>99635</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99623</node1>
			<node2>99622</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99670</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99643</node1>
			<node2>99634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99665</node1>
			<node2>99625</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99654</node1>
			<node2>99634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99658</node1>
			<node2>99627</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99642</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99626</node1>
			<node2>99671</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan medføre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99653</node1>
			<node2>99660</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99622</node1>
			<node2>99653</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99655</node1>
			<node2>99634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99624</node1>
			<node2>99629</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99657</node1>
			<node2>99627</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99628</node1>
			<node2>99634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99635</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99637</node1>
			<node2>99635</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>170812</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99627</node1>
			<node2>99626</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99638</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99671</node1>
			<node2>99629</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99645</node1>
			<node2>99639</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99659</node1>
			<node2>99627</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99615</node1>
			<node2>99653</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99632</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99634</node1>
			<node2>99660</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99664</node1>
			<node2>99625</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99617</node1>
			<node2>99634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99630</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99646</node1>
			<node2>99639</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99640</node1>
			<node2>99672</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99663</node1>
			<node2>99627</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>99662</node1>
			<node2>99647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN