14.00 Sagsbehandling.xml

14.00 Sagsbehandling.xml — Extensible Markup Language (XML), 30 kB (31104 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="834">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="834">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[offentlig forvaltning]], der omhandler en [[offentlig forvaltningsenheds||offentlig forvaltningsenhed]] behandling, kontrol og prioritering af sine [[sager||sag]]</gendef>
			<comment>Sagsstyring handler om styring af en offentlig forvaltningsenheds samlede sager - fx tilgang, fordeling og prioritering af sager m.v. Styring af den enkelte sag benævnes &apos;sagshåndtering&apos;.</comment>

			<term id="851">
				<value>sagsstyring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="833">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="833">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forvaltningsinstitution, der har kompetence til at træffe [[afgørelser||afgørelse]] på et bestemt område</gendef>
			<gendefref>Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="850">
				<value>myndighed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="875">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="875">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forvaltning]], der ikke går ud på at træffe [[afgørelser||afgørelse]] i en given [[myndighedssag]] og heller ikke er en del af det forberedende arbejde frem mod en [[afgørelse]]</gendef>
			<gendefref>Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Ombudsmanden definerer eksplicit faktisk forvaltningsvirksomhed som et rent residualbegreb, dvs. hele restgruppen af alle de mangeartede forvaltningsmæssige aktiviteter, der ikke handler om at træffe afgørelser eller er forarbejde hertil.</comment>

			<term id="892">
				<value>faktisk forvaltningsvirksomhed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="876">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="876">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[proces]], der består i at administrere opgaver, midler, love eller rettigheder</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="893">
				<value>forvaltning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="777">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="777">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forvaltningsmyndighedens||forvaltningsmyndighed]] forbrug af penge i en [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="789">
				<value>sagsøkonomi</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="776">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="776">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sagsbehandling]], der består i at overveje og bedømme [[sagsinformationer||sagsinformation]] med henblik på den videre [[sagsbehandling]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="788">
				<value>sagsvurdering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="792">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="792">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der repræsenterer en [[forvaltningsmyndighed]], og som varetager en [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="808">
				<value>sagsbehandler</value>
			</term>

			<term id="2881">
				<value>myndighedssagsbehandler</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="749">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="749">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tværgående element i [[sagsbehandlingen||sagsbehandling]], der angår aktiviteter i [[sagsbehandlingen||sagsbehandling]], der gør specifikt brug af fagprofessionelle kompetencer indenfor socialområde</gendef>
			<comment>I en række sammenhænge vil der være tale om en social- og sundhedsfaglig proces med tilsvarende brug af både socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer.</comment>

			<term id="761">
				<value>socialfaglig proces</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="748">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="748">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[offentlig forvaltning]], der omhandler varetagelsen af [[sagsinformation]] for at sikre [[sagsdokumentation]], vidensdeling og genfinding</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="760">
				<value>sagsadministration</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="747">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="747">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[offentlig forvaltning]], der omhandler brugen af [[metoder||metode]], regler og procedurer til at sikre overholdelse af frister, love, forskrifter og politikker i behandlingen af en [[sag]]</gendef>
			<comment>Sagshåndtering handler om styring af den enkelte sag. Håndtering af en offentlig forvaltningsenheds samlede sager benævnes &apos;sagsstyring&apos;.</comment>

			<term id="759">
				<value>sagshåndtering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="746">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="746">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dokumentation]] af en [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment>Sagsdokumentation består af et kompleks af sagsinformationer.&#13;Sagsdokumentationen bør i videst muligt omfang afspejle alle aspekter af sagen, som er relevant for sagens afgørelse.</comment>

			<term id="758">
				<value>sagsdokumentation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="745">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="745">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forvaltningsmyndighedens||forvaltningsmyndighed]] samlede viden om og overvejelser af en bestemt [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment>Sagskendskab dækker over myndighedens samlede indsigt i den pågældende sag, herunder også sagsbehandlerens indtryk og erfaringer i forbindelse med den konkrete sagsbehandling. Der kan være tale om en distribueret viden, dvs. en viden der fordele sig på flere personer eller over flere organisatoriske enheder.</comment>

			<term id="757">
				<value>sagskendskab</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="744">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="744">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der har en væsentlig, individuel, direkte og retslig interesse i en [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="756">
				<value>part</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="743">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="743">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er indbygger i kommune, region eller stat</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="755">
				<value>borger</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="742">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="742">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>beslutning, der træffes i løbet af [[sagsbehandlingen||sagsbehandling]], men som ikke udgør en formel [[afgørelse]]</gendef>
			<comment>At tage en sag under behandling, eller at videresende en sag til en anden forvaltningsmyndighed er eksempler på procesbeslutninger. &#13;Hvis en procesbeslutninger er af væsentlig og tilstrækkelig betydning for borgerne, får den karakter af en afgørelse.&#13;Procesbeslutninger udgør ofte afslutningen på en sagsbehandlingsfase og markerer dermed overgang til en anden fase i sagsbehandlingsprocessen.</comment>

			<term id="754">
				<value>procesbeslutning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="741">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="741">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[myndighedssag]], der samler alle [[sagsinformationer||sagsinformation]], der ligger til grund for én [[afgørelse]]</gendef>
			<comment>Som en undertype af &apos;sag&apos; er en enkeltsag en opgave eller situation indenfor en forvaltningsenheds kompetenceområde, som er afgrænset i forhold til en afgørelse. Dette svarer til enkeltsagsbegrebet i KLs journalplan og &quot;Fælleskommunalt administrativt sprog&quot;.</comment>

			<term id="753">
				<value>enkeltsag</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="740">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="740">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[myndighedssag]], der samler [[enkeltsager||enkeltsag]] i relation til en bestemt [[person]], et emne eller et formål</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="752">
				<value>samlesag</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="739">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="739">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sagsbehandling]], der består i at lukke en [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="751">
				<value>sagsafslutning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="738">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="738">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sagsbehandling]], der består i at vurdere og sikre, at den [[sociale indsats||social indsats]] løbende er i overensstemmelse med [[indsatsmålet||indsatsmål]] og [[indsatsformålet||indsatsformål]] og at den [[sociale indsats||social indsats]] fortsat er den rette</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="750">
				<value>sagsopfølgning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1046">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1047">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[indsats]], der består af en eller flere [[ydelser||ydelse]], som leveres af et eller flere [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1097">
				<value>social indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="736">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="736">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sagsbehandling]], der består i at vælge [[leverandør]] og afklare forholdene omkring levering af en [[social indsats]]</gendef>
			<comment>Bestilling kan være helt eller delvist sammenfaldende med den sagsbehandlingsfase, der i andre sammenhænge benævnes som leverandørvalg.&#13;Det er oftest myndigheden, der forestår kontakten til leverandøren, men på visse områder er det borgeren, der vælger hvilken leverandør, der skal bestilles hos, og i visse tilfælde har borgerne også selv kontakten til leverandøren.</comment>

			<term id="748">
				<value>bestilling af social indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="735">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="735">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beslutning]], der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for en [[borger]] i en given [[sag]]</gendef>
			<comment>En afgørelse kan både omhandle én eller flere ydelser og omhandle omfanget af den eller de tilkendte ydelser. En afgørelse kan også have karakter af et afslag.&#13;Afgørelse omtales i visse sammenhænge også som &apos;bevilling&apos;, dvs. som det at en eller flere ydelser er bevilliget.&#13;&apos;Fastsættelse af ret&apos; præciserer ombudsmanden som &quot;en offentlig myndigheds ensidige og for borgeren bindende tilkendegivelse om forhold af væsentlig betydning for de berørte&quot;.</comment>

			<term id="747">
				<value>afgørelse</value>
				<termref>
					<ref>PUB: At skrive en afgørelse (Ankestyrelsen)</ref>
					<refloc>s. 7</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Sag - afgørelse - part</ref>
					<refloc>s. 33, 34 og 43</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="734">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="734">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sagsbehandling]], der består i at fastlægge [[indsatsformål]], indhold og eventuelt fremgangsmåde for en [[social indsats]]</gendef>
			<comment>I planlægningen af en social indsats drager man de praktiske konsekvenser af sagsoplysningen og sagsvurderingen, idet man fastlægger, hvad der eventuelt skal bevilliges eller iværksættes og med hvilket sigte.&#13;Det konkrete arbejde med indsatsformålet vil i nogle sager bestå i udarbejdelsen af en handleplan. Ligeledes vil fastlæggelsen af indhold i nogle tilfælde udformes som en afgørelsesindstilling til et afgørelsesudvalg.</comment>

			<term id="746">
				<value>planlægning af social indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="733">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="733">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sagsbehandling]], der består i at indsamle [[sagsinformation]] i det omfang, der er tilstrækkeligt til, at [[forvaltningsmyndigheden||forvaltningsmyndighed]] kan træffe en [[afgørelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="745">
				<value>sagsoplysning</value>
			</term>

			<term id="906">
				<value>sagsbelysning</value>
			</term>

			<term id="908">
				<value>sagsafklaring</value>
			</term>

			<term id="909">
				<value>sagsundersøgelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="732">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="732">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sagsbehandling]], der består i at indlede en [[myndighedssag]] ud fra indikation af en opgave, der kræver [[forvaltningsmyndighedens||forvaltningsmyndighed]] stillingtagen</gendef>
			<comment>Sagsåbning er ikke identisk med sagshenvendelse, underretning eller anmeldelse. Disse skal imidlertid give anledning til overvejelser om en sagsåbning.</comment>

			<term id="744">
				<value>sagsåbning</value>
			</term>

			<term id="903">
				<value>sagsoprettelse</value>
			</term>

			<term id="905">
				<value>sagsstart</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="678">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="678">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>situation, problem eller opgave for en [[borger]] eller en [[forvaltningsmyndighed]] der ligger indenfor [[forvaltningsmyndighedens||forvaltningsmyndighed]] kompetenceområde, og som [[forvaltningsmyndigheden||forvaltningsmyndighed]] forholder sig til med henblik på afklaring eller handling</gendef>
			<gendefref>Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="687">
				<value>myndighedssag</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="677">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="677">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forvaltning]], som udgør varetagelsen af en [[myndighedssag]]</gendef>
			<gendefref>Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="686">
				<value>sagsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1406">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="1407">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[information]], der angår en [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1569">
				<value>sagsinformation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Sag - afgørelse - part">
		<created>2007-08-28 22:29:13</created>
		<modified>2010-08-20 09:36:26</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>&quot;Sag - afgørelse - part&quot; i Forvaltningsret</title>
		<serial></serial>
		<author>Hans Gammeltoft-Hansen</author>
		<editor>Hans Gammeltoft-Hansen</editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2003</year>
		<publisher>Jurist og økonomforbundets forlag</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: At skrive en afgørelse (Ankestyrelsen)">
		<created>2007-08-31 07:40:30</created>
		<modified>2009-07-23 10:32:37</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>At skrive en afgørelse</title>
		<serial></serial>
		<author>Den Sociale Ankestyrelse</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Ankestyrelsen</organisation>
		<isbn>87-7811-300-8 (elektronisk version)</isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher>Jannerup offset</publisher>
		<url>[[http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=257]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref>j.nr. 281-03</noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber">
		<created>2008-01-31 10:03:25</created>
		<modified>2008-01-31 10:03:25</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="14.00 Sagsbehandling">
		<node cid="677" nid="274">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: ja</charfeat>
			<posx>987</posx>
			<posy>662</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="678" nid="275">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: opgave indenfor \nmyndighedens kompetenceområde \nsom myndigheden forholder sig til</charfeat>
			<posx>307</posx>
			<posy>317</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="732" nid="337">
			
			<notation>1.1-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: indledning \naf myndighedssag</charfeat>
			<posx>68</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="733" nid="338">
			
			<notation>1.1-2</notation>
			<charfeat>FOKUS: indsamle \ntilstrækkelig \nsagsinformation</charfeat>
			<posx>201</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="734" nid="339">
			
			<notation>1.1-4</notation>
			<charfeat>FOKUS: rammer og \nformål for indsats</charfeat>
			<posx>499</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="735" nid="340">
			
			<notation>1.1-5</notation>
			<charfeat>FOKUS: fastsætte \nhvad der er ret \neller ikke-ret</charfeat>
			<posx>745</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="736" nid="341">
			
			<notation>1.1-6</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nvalg af leverandør</charfeat>
			<posx>890</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="738" nid="343">
			
			<notation>1.1-7</notation>
			<charfeat>FOKUS: sikre \noverensstemmelse \nmed formålet</charfeat>
			<posx>1239</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="739" nid="344">
			
			<notation>1.1-8</notation>
			<charfeat>FOKUS: at lukke \nen myndighedssag</charfeat>
			<posx>1381</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="740" nid="345">
			
			<notation>2.1</notation>
			<charfeat>SAGSOMFANG: \nenkeltsager i relation \ntil en person, emne el. \nformål</charfeat>
			<posx>407</posx>
			<posy>580</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="741" nid="346">
			
			<notation>2.2</notation>
			<charfeat>SAGSOMFANG: \nsagsinformation der \nligger til grund for \nén afgørelse</charfeat>
			<posx>246</posx>
			<posy>580</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="742" nid="347">
			
			<notation>11</notation>
			<charfeat>FOKUS: beslutninger \nsom ikke er en afgørelse</charfeat>
			<posx>687</posx>
			<posy>662</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="743" nid="348">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat>FOKUS: indbygger i \nkommune, region eller stat</charfeat>
			<posx>160</posx>
			<posy>60</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="744" nid="349">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat>FOKUS: retslig og \ndirekte interesse i sag</charfeat>
			<posx>346</posx>
			<posy>60</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="745" nid="350">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat>FOKUS: myndighedens \nsamlede viden</charfeat>
			<posx>52</posx>
			<posy>192</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="746" nid="351">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>FOKUS: kompleks af sags- \ninformationer til dokumentation</charfeat>
			<posx>38</posx>
			<posy>386</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="747" nid="352">
			
			<notation>13</notation>
			<charfeat>FOKUS: overholdelse af frister, \nlove, forskrifter, politikker m.m.</charfeat>
			<posx>1310</posx>
			<posy>474</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="748" nid="353">
			
			<notation>12</notation>
			<charfeat>FOKUS: sikre dokumentation, \nvidensdeling og genfinding</charfeat>
			<posx>1309</posx>
			<posy>381</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="749" nid="354">
			
			<notation>14</notation>
			<charfeat>FOKUS: brug af \nfagprofessionelle kompetencer</charfeat>
			<posx>1311</posx>
			<posy>567</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="776" nid="382">
			
			<notation>1.1-3</notation>
			<charfeat>FOKUS: overveje \nog bedømme \nsagsinformation</charfeat>
			<posx>338</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="777" nid="384">
			
			<notation>15</notation>
			<charfeat>FOKUS: forbrug af penge</charfeat>
			<posx>1312</posx>
			<posy>662</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="792" nid="411">
			
			<notation>10</notation>
			<charfeat>FOKUS: myndighedsrepræsentant \nder varetager en myndighedssag</charfeat>
			<posx>488</posx>
			<posy>60</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="833" nid="482">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat>FOKUS: kompetence til \nat træffe afgørelse</charfeat>
			<posx>752</posx>
			<posy>60</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="834" nid="483">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat>FOKUS: brug, kontrol og \nprioritering af myndighedsager</charfeat>
			<posx>749</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="876" nid="671">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: administration af \nmidler, love og rettigheder</charfeat>
			<posx>965</posx>
			<posy>248</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="875" nid="663">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: nej</charfeat>
			<posx>806</posx>
			<posy>432</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1047" nid="1451">
			
			<notation>16</notation>
			<charfeat>FOKUS: ydelse \nleveret af et tilbud</charfeat>
			<posx>1102</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3869">
			
			<descr1>AFGØRELSE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>893</posx>
			<posy>357</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3856">
			
			<descr1>SAGSOMFANG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>288</posx>
			<posy>423</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="1407" nid="3855">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: viden som angår \nen myndighedssag</charfeat>
			<posx>48</posx>
			<posy>580</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>347</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>involverer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>349</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>351</node1>
			<node2>3855</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>består af</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>483</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>forvalter</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>337</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>341</node1>
			<node2>1451</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>345</node1>
			<node2>346</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>samler</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>348</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>663</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>afgrænser sig fra</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>353</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>involverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>skaber</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>351</node1>
			<node2>350</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>afspejler</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>340</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>337</node1>
			<node2>338</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>343</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>346</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>339</node1>
			<node2>340</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>663</node1>
			<node2>671</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>382</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>384</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>involverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>346</node1>
			<node2>3855</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>samler</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>338</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>341</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>352</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>involverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>339</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>338</node1>
			<node2>382</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>482</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>350</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>angår</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>411</node1>
			<node2>482</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>repræsenterer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>340</node1>
			<node2>341</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>382</node1>
			<node2>339</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>354</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>involverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>343</node1>
			<node2>344</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>344</node1>
			<node2>274</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>482</node1>
			<node2>483</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>foretager</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1451</node1>
			<node2>343</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>345</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>351</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>afspejler</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>274</node1>
			<node2>671</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>411</node1>
			<node2>275</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>varetager</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN