17.00 Projektbegreber.xml

17.00 Projektbegreber.xml — Extensible Markup Language (XML), 25 kB (26003 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1763">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="1766">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forløb]], der periodisk eller løbende kontrollerer [[projektimplementering]] eller [[målopfyldelse]] gennem indsamling af [[information]] fra udvalgte [[indikatorer||indikator]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Evaluation of Socio-economic Development – Glossary (European Commission)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1994">
				<value>monitorering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="940">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="941">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, som det kræver en velovervejet og målrettet [[indsats]] at påvirke, og som det er [[projektets||projekt]] mål at gøre noget ved</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="981">
				<value>projektproblem</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="937">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="938">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[projektstyring]], der med udgangspunkt i et [[projekts||projekt]] [[forandringsteori]] og gennem [[monitorering]] af [[projektimplementering]] og [[målopfyldelse]] styrer målrettet efter det ønskede [[resultat]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>UNDP karakteriserer resultatbaseret styring udfra fire grundlæggende elementer:&#13;- Formuleringen af strategiske effektmål, som er styrende for indsatsen &#13;- Præcisering af forventede effekter og organiseringen af indsatser og ressourcer herefter &#13;- Løbende monitorering og vurdering af målopfyldelse&#13;- Styrket ansvarliggørelse på baggrund af løbende feedback på målopfyldelse</comment>

			<term id="978">
				<value>resultatbaseret styring</value>
			</term>

			<term id="985">
				<value>performance management</value>
			</term>

			<term id="1091">
				<value>result based management</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="936">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="937">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forløb]], der aktivt og målrettet håndterer et [[projekts||projekt]] forskellige elementer for at sikre, at [[projektet||projekt]] fungerer eller udvikler sig på en måde, der forventes at realisere det ønskede [[resultat]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="977">
				<value>projektstyring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="935">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="936">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forståelsesramme, der tydeliggør de antagne sammenhænge, som begrunder, at [[projektimplementeringen||projektimplementering]] realiserer det ønskede [[resultat]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Evaluation of Socio-economic Development – Glossary (European Commission)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Forandringsteorien viser klart og tydeligt alle de kritiske antagelser om årsags-virkningssammenhænge, som binder et projekts indsatser sammen med dets resultater.&#13;Forandringsteori er beslægtet med projekt- og evalueringsredskaber som programteori og logisk model (eng. logicial framework).</comment>

			<term id="976">
				<value>forandringsteori</value>
			</term>

			<term id="1044">
				<value>theory of change</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="934">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="935">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], der beskriver i hvor høj grad [[output]] eller [[resultat]] lever op til fastsatte mål</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Vurderingen af i hvor høj grad projektimplementeringen eller resultaterne lever op til målene kan bedst foretages ud fra indikatorer, der er fastsat på forhånd.</comment>

			<term id="974">
				<value>målopfyldelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="933">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="934">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[formål]], der indgår i [[målhierarki]], og som beskriver et [[projekts||projekt]] forventede [[virkning]]</gendef>
			<comment>Projektformålet beskriver det, som kommer ud af projektet på længere sigt, dvs. projektets vedvarende effekter.</comment>

			<term id="973">
				<value>projektformål</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="931">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="932">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[mål]], der indgår i [[målhierarki]], og som beskriver et [[projekts||projekt]] forventede [[resultat]]</gendef>
			<comment>Projektmålene beskriver det, som kommer ud af projektet på kort sigt, dvs. projektets umiddelbare effekter.</comment>

			<term id="971">
				<value>projektmål</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="928">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="928">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>kvalitativ eller kvantitativ variabel, der på en enkel og pålidelig måde kan bruges til at afspejle en størrelse eller forandring</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="967">
				<value>indikator</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="929">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="930">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[struktur]], der består af en rangordning af det, man stræber efter at opnå på kort og langt sigt eller i hver af et [[projekts||projekt]] enkelte faser</gendef>
			<gendefref>PUB: Evaluation of Socio-economic Development – Glossary (European Commission)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="969">
				<value>målhierarki</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="926">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="926">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>vedvarende forandring, der følger direkte eller indirekte af en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Virkning er de effekter, som viser sig på lang sigt.&#13;&#13;Nedenstående to eksempler går igen for input, projektindsats, output, resultat og virkning.&#13;Eksempel 1 (kompetenceudvikling) virkning: Mere lovmedholdelig sagsbehandlingspraksis i kommune X og medhold i flere klagesager.&#13;Eksempel 2 (fritidsklub) virkning: Mindre kriminalitet blandt børn i målgruppen.</comment>

			<term id="962">
				<value>virkning</value>
			</term>

			<term id="963">
				<value>impact</value>
			</term>

			<term id="1075">
				<value>long-term effect</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="925">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="925">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>umiddelbar forandring, der følger direkte eller indirekte af en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Resultatet er de effekter, som viser sig på kort sigt.&#13;&#13;Nedenstående to eksempler går igen for input, projektindsats, output, resultat og virkning.&#13;Eksempel 1 (kompetenceudvikling) resultat: Forbedrede kompetencer hos sagsbehandlerne i kommune X&#13;Eksempel 2 (fritidsklub) resultat: Større netværk og øgede sociale kompetencer for børn i målgruppen.</comment>

			<term id="959">
				<value>resultat</value>
			</term>

			<term id="960">
				<value>outcome</value>
			</term>

			<term id="1074">
				<value>short-term effect</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="924">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="924">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tilsigtet eller utilsigtet forandring, der følger direkte eller indirekte af en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="957">
				<value>effekt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="930">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="931">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>delmål, der indgår i [[målhierarki]], og som beskriver et [[projekts||projekt]] forventede [[output]]</gendef>
			<comment>Projektdelmålene beskriver antal, omfang eller rækkevidde af projektets aktiviteter, produkter eller services, som tilsammen udgør projektets output.</comment>

			<term id="970">
				<value>projektdelmål</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="922">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="922">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>det, der direkte er realiseret gennem en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Outputtet er de konkrete produkter, services el. andet, som er produceret, udført eller leveret som del af et projekts indsats.&#13;&#13;Nedenstående to eksempler går igen for input, projektindsats, output, resultat og virkning.&#13;Eksempel 1 (kompetenceudvikling) output: 2 gennemførte kursusforløb med i alt 16 deltagere.&#13;Eksempel 2 (fritidsklub) output: Der er afhold 136 fritidsaktiviteter på et år</comment>

			<term id="955">
				<value>output</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="921">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="921">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[indsats]], der består af de aktiviteter, som indgår i et [[projekt]]</gendef>
			<comment>Indsatsen er de handlinger, aktiviteter, processer m.v., der omsætter projektets input til output.&#13;&#13;Nedenstående to eksempler går igen for input, projektindsats, output, resultat og virkning.&#13;Eksempel 1 (kompetenceudvikling) projektindsats: Undervisning om tidsfrister, procedurekrav og retssikkerhed, tre hjemmeopgaver og individuel sparring.&#13;Eksempel 2 (fritidsklub) projektindsats: Oprettelse af klub med sociale arrangementer og sportsaktiviteter til børn i målgruppen.</comment>

			<term id="952">
				<value>projektindsats</value>
			</term>

			<term id="953">
				<value>projektaktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="920">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="920">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ressourcer, der anvendes ved en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>De anvendte ressourcer kan fx være finansielle, menneskelige, tidsmæssige, organisatoriske eller materielle.&#13;&#13;Nedenstående to eksempler går igen for input, projektindsats, output, resultat og virkning.&#13;Eksempel 1 (kompetenceudvikling) input: Underviser, lokale og materialer samt midler til frikøb af sagsbehandlerne i kommune X. &#13;Eksempel 2 (fritidsklub) input: Lønomkostninger til to medarbejdere, leje af lokaler, indkøb af materialer.</comment>

			<term id="951">
				<value>input</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="919">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="919">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forløb]], der virkeliggør et [[projekt]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Evaluation of Socio-economic Development – Glossary (European Commission)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Implementeringen består af alt det, der skal til for at producere det planlagte output, fx mobilisering og fordeling af ressourcer, ansvars- og opgavefordeling, indkøb, aktiviteter og produktion, m.v.</comment>

			<term id="949">
				<value>projektimplementering</value>
			</term>

			<term id="950">
				<value>projektrealisering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="918">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="918">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og er afgrænset i forhold til tid og ressourcer</gendef>
			<gendefref>PUB: Evaluation of Socio-economic Development – Glossary (European Commission)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Et projekt er en unik opgave med et veldefineret mål, ofte i form af et konkret produkt eller en specifik ydelse. Et projekt kræver normalt deltagelse af flere personer, koordinering af mangeartede aktiviteter og strækker sig typisk over et stykke tid. Det er derfor nødvendig med en grundig forberedelse og en løbende styring. Et projekt har oftest en klar opdragsgiver og er styret af en projektleder.</comment>

			<term id="948">
				<value>projekt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1994">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1997">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer er genstand for en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Definitionen er tillempet efter NBS: &apos;gruppe af individer, der er genstand for en indsats&apos;.</comment>

			<term id="2268">
				<value>målgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation">
		<created>2008-01-25 09:58:46</created>
		<modified>2008-01-25 09:58:46</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Evaluation of Socio-economic Development – Glossary (European Commission)">
		<created>2008-03-27 13:51:48</created>
		<modified>2009-07-23 11:31:33</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>European Commission: Evaluation of Socio-economic Development – Glossary</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>Europakommissionen</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/downloads/glossary.xls]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)">
		<created>2008-03-27 14:08:03</created>
		<modified>2009-12-15 11:37:31</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>OECD</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="17.00 Projektbegreber">
		<node cid="922" nid="1130">
			
			<notation>2-3</notation>
			<charfeat>FOKUS: det \nindsatsen realiserer</charfeat>
			<posx>908</posx>
			<posy>191</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="924" nid="1131">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: forandring som \nfølger af en projektindsats</charfeat>
			<posx>1144</posx>
			<posy>40</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="932" nid="1137">
			
			<notation>4-2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nforventet resultat</charfeat>
			<posx>1056</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="931" nid="1136">
			
			<notation>4-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nforventet output</charfeat>
			<posx>888</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="926" nid="1133">
			
			<notation>3-2</notation>
			<charfeat>FOKUS: vedvarende \nforandringer</charfeat>
			<posx>1216</posx>
			<posy>191</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="928" nid="1134">
			
			<notation>10</notation>
			<charfeat>FOKUS: variabel der kan afspejle \nen størrelse eller forandring</charfeat>
			<posx>53</posx>
			<posy>38</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="930" nid="1135">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>FOKUS: rangordning af \ndet man stræber efter</charfeat>
			<posx>1005</posx>
			<posy>561</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="920" nid="1128">
			
			<notation>2-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nressourcer</charfeat>
			<posx>689</posx>
			<posy>191</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="921" nid="1129">
			
			<notation>2-2</notation>
			<charfeat>FOKUS: aktiviteter \ni projektet</charfeat>
			<posx>777</posx>
			<posy>191</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="925" nid="1132">
			
			<notation>3-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: umiddelbare \nforandringer</charfeat>
			<posx>1065</posx>
			<posy>191</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="918" nid="1126">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: enkeltstående, \nmålrettet og afgrænset opgave</charfeat>
			<posx>529</posx>
			<posy>249</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="919" nid="1127">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: virkeliggør \nprojekt</charfeat>
			<posx>718</posx>
			<posy>40</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="934" nid="1139">
			
			<notation>4-3</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nforventet virkning</charfeat>
			<posx>1201</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="935" nid="1140">
			
			<notation>11</notation>
			<charfeat>FOKUS: vurdering ift. mål</charfeat>
			<posx>312</posx>
			<posy>40</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="936" nid="1141">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat>FOKUS: tydeliggørelse \naf sammenhænge</charfeat>
			<posx>297</posx>
			<posy>561</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="937" nid="1142">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat>FOKUS: aktiv og \nmålrettet håndtering</charfeat>
			<posx>267</posx>
			<posy>249</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="938" nid="1143">
			
			<notation>7.1</notation>
			<charfeat>STYRINGSREDSKAB: \nforandringsteori og monitorering</charfeat>
			<posx>13</posx>
			<posy>561</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="941" nid="1145">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat>FOKUS: det projektet \nskal gøre noget ved</charfeat>
			<posx>676</posx>
			<posy>561</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="26635">
			
			<descr1>STYRINGSREDSKAB</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>153</posx>
			<posy>387</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1766" nid="26636">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat>FOKUS: periodisk eller \nløbende kontrol af fremskridt</charfeat>
			<posx>39</posx>
			<posy>249</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="122916">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat>FOKUS: genstand \nfor en indsats</charfeat>
			<posx>519</posx>
			<posy>465</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>122916</node1>
			<node2>1141</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>er udgangspunkt for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1137</node1>
			<node2>1132</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>beskriver</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>26636</node1>
			<node2>1134</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>anvender</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1126</node1>
			<node2>122916</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>er rettet imod</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1139</node1>
			<node2>1133</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>beskriver</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1135</node1>
			<node2>1126</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>strukturerer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1129</node1>
			<node2>1127</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1136</node1>
			<node2>1130</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>beskriver</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1139</node1>
			<node2>1135</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1127</node1>
			<node2>1126</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>realiserer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1132</node1>
			<node2>1131</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1145</node1>
			<node2>1141</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>er udgangspunkt for</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1143</node1>
			<node2>26636</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>anvender</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1128</node1>
			<node2>1127</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1126</node1>
			<node2>1145</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>afhjælper</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1128</node1>
			<node2>1129</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1136</node1>
			<node2>1135</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1130</node1>
			<node2>1132</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1140</node1>
			<node2>1126</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>vurderer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1137</node1>
			<node2>1135</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1132</node1>
			<node2>1133</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1141</node1>
			<node2>1126</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>viser sammenhæng i</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1127</node1>
			<node2>1131</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1133</node1>
			<node2>1131</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1130</node1>
			<node2>1127</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1143</node1>
			<node2>1142</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1141</node1>
			<node2>1143</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>er udgangspunkt for</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1129</node1>
			<node2>1130</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1134</node1>
			<node2>1140</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>måler</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1142</node1>
			<node2>1126</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>styrer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN