Social metode

Definition af et fælles metodebegreb

Projekt 'Social metode' er et delprojekt under indsatsområde 1 i den fællesoffentlige Strategi for Digitalisering af det Sociale Område 2005-2008.

Formålet med projektet har været at identificere og definere, hvad der konstituerer en social metode.

Begrebsafklaringen blev sat i gang som følge af et konkret behov i forbindelse med indberetninger til www.tilbudsportalen.dk, hvor der er behov for at kunne beskrive socialfaglige metoder på en ensartet måde. Ved at beskrive metoder ud fra den samme skabelon, bliver det muligt at sammenligne forskellige metoder.

Formålet med et fælles metodebegreb

Det overordnede formål med indsatsområde 1, Fælles begrebsdannelse og -anvendelse, i den fællesoffentlige Strategi for Digitalisering er at bidrage til opbygningen af en sammenhængende it-arkitektur med fælles begrebsanvendelse på det sociale område.

Når man ikke altid forstår det samme, selvom man bruger de samme ord, så er resultatet ikke bare uklar kommunikation og misforståelser. Uklare begreber og uklar sprogbrug giver ringere datakvalitet, og udvekslingen af data bliver vanskelig eller også helt umulig. Derfor er det vigtigt at udarbejde entydigt definerede og strukturerede begreber.

En overordnet, fælles forståelse af, hvad en social metode er, og hvordan den skal beskrives, gør det muligt at udveksle meningsfulde og sammenlignelige informationer om sociale metoder.

I forbindelse med sagsbehandling er en fælles forståelse af socialfaglige metoder uomgængelig. Kun ved entydighed i beskrivelsen af metoder har man i valget af leverandør et reelt sammenligningsgrundlag at træffe sit valg ud fra. Den entydighed skal begrebsarbejdet sikre.

Projektets resultat

Projekt Social metode har identificeret, struktureret og defineret de centrale begreber i relation til socialfaglig metode. Projektets resultat er en terminologi, dvs. en samlet oversigt over centrale begreber for området med tilhørende begrebsdefinitioner og relationer mellem begreberne.

Resultatet er godkendt af begrebsstyregruppen under den digitale styregruppe i regi af Strategi for digitalisering af det sociale område.

Projektets deltagere

Begrebsarbejdet er foretaget af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Social- og Integrationsministeriet og Servicestyrelsen. Med udgangspunkt i en foranalyse foretaget af Servicestyrelsen har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til begrebsafklaring af social metode. Forslaget har været i høring hos en række parter, der inkluderer uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner mv.

Du kan læse mere om projektet og begrundelserne for definitionen i høringsnotatet.

For at se begreber og definitioner vedrørende social metode, gå til søgesiden.

Har du spørgsmål til begrebsbasen, er du velkommen til at kontakte begrebssekretariatet på begrebssekretariatet@servicestyrelsen.dk

SOCIALSTYRELSEN