Målgrupper

Udvikling af målgruppebegreber som led i etablering af Tilbudsportalen

Som led i etableringen af www.tilbudsportalen.dk har der været et større udviklingsarbejde med henblik på at opstille begreber til beskrivelse af målgruppe. Relevante klassifikationer blev analyseret og vurderet. Analysen af de eksisterende klassifikationer viste, at der på det tidspunkt ikke eksisterede en samlet målgruppeklassifikation, der kunne dække området tilstrækkeligt bredt og samtidig tilstrækkeligt detaljeret til at opfylde Tilbudsportalens behov.

Her kan du læse analyserne af de eksisterende klassifikationer:

Notat om målgrupper - området for socialt udsatte
Notat om målgrupper - området for nedsat funktionsevne
Notat om målgrupper - børn- og ungeområdet

Projektets resultat

Resultatet af udviklingsarbejdet er et fælles sprog for målgruppe på det sociale område. Målgruppeklassifikationen kan anvendes bredt på det sociale område, idet den emnemæssigt og aldersmæssigt dækker hele spektret af mulige målgrupper.

Målgruppebegreberne har for nylig gennemgået en opdatering, hvorfor de adskiller sig en smule fra de nuværende målgruppebegreber i Tilbudsportalen. Tilbudsportalen vil blive opdateret med den reviderede målgruppeterminologi.

Generiske begreber

Målgruppeklassifikationen er opbygget således, at man kan sammensætte enkle eller komplekse målgrupper efter behov. Desuden er begreberne generiske, hvilket vil sige, at hver term betegner en kategori i sin helhed (fx 'alkoholmisbrug') og ikke en specifik forekomst af begrebet (fx en ung alkoholmisbruger' eller 'en hjemløs stofmisbruger'). Derfor indeholder de enkelte begreber fx ikke køn og alderskategorier, og i hvert tilfælde sammensætter man selv den specifikke målgruppe, der matcher det aktuelle forhold, ved hjælp af de generiske begreber.

Målgruppeklassifikationens bestanddele

Den generiske målgruppeklassifikation er bygget op over tre parametre:

  • Alder
  • Funktionsnedsættelse
  • Socialt problem


Anvendelse af målgruppebegreberne

Man kombinerer sig frem til en specifik målgruppe med diverse kombinationer af alder, funktionsnedsættelse og socialt problem. En målgruppe kan udgøres af et enkelt begreb (fx en alderskategori eller et socialt problem, fx 'prostitution'). Målgruppen kan også sammensættes af et vilkårligt antal begreber, så der er mulighed for at beskrive dobbeltdiagnoser eller andre komplekse problemstillinger (fx udviklingshæmning + alkoholmisbrug + udadreagerende adfærd).

Der ligger ingen tekniske bindinger i, hvordan it-udviklere skal bruge klassifikationen. Det afhænger af, hvilken funktionalitet man ønsker at understøtte. Fordelen ved en standardiseret beskrivelse af målgruppe er, at man ved at definere begreberne ens opnår mulighed for at overføre og aggregere data på tværs af systemer, der benytter de samme begreber. Målgruppeklassifikationen er godkendt som en sektorspecifik standard af domæneudvalget på det sociale område.

For at se begreber og definitioner vedrørende målgruppe, gå til begrebsdatabasen.

Har du spørgsmål til begrebsbasen, er du velkommen til at kontakte begrebssekretariatet på begrebssekretariatet@servicestyrelsen.dk

SOCIALSTYRELSEN